برآورد ميزان مرگ‌ومير با استفاده از سيستم نمره‌بندي استاندارد شدت بيماري آپاچي دو (APACHE II) در بيماران بخش مراقبت‌هاي ويژه جراحي بيمارستان حضرت رسول اكرم تهران

مجله پژوهشي حكيم

دوره 11 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: استفاده از سيستم نمره‌بندي شدت بيماري مي‌تواند راهنمايي براي پزشك جهت ارزيابي عيني عاقبت بيمار يا تخمين شانس بهبودي وي باشد. سيستم تعيين شدت بيماري مورد مطالعه، سيستم آپاچي دو مي‌باشد. استفاده از اين سيستم علاوه بر اولويت‌بندي كردن بيماران جهت دريافت امكانات مناسب مراقبتي، به پزشك معالج هم صراحت بيشتري جهت تشريح نتيجه نهايي بيماري براي اطرافيان وي مي‌دهد. اين مطالعه سعي دارد ارتباط بين نمره آپاچي دو را با ميزان مرگ‌ومير در بيماران آي سي يو جراحي بيمارستان حضرت رسول اكرم پيدا كند.
روش كار: در اين مطالعه، جمعاً 300 مورد پرونده مورد بررسي قرار گرفت و نمره‌بندي آپاچي دو محاسبه گرديد. هيچ محدوديت سني يا جنسي يا داشتن سابقه بيماري مانع از شركت دادن پرونده‌ها در مظالعه فوق‌الذكر نگرديد. مطالعه به‌ صورت مقطعي و گذشته‌نگر انجام گرفت. زنده ماندن يا فوت شدن بيماران ثبت مي‌گرديد. از نرم‌افزار 5/11 SPSS براي انجام مطالعات آماري استفاده گرديد. پارامترهاي باليني به صورت ميانگين ± انحراف معيار يا به صورت درصد محاسبه و گزارش گرديدند.
يافته‌ها: در گروه زنده مانده متوسط نمره‌بندي آپاچي دو 75/11 با انحراف معيار 9/6 و در گروه فوت كرده 06/22 با انحراف معيار 9/7 بوده است كه اين اختلاف از لحاظ آماري معنادار بود. بنابراين افزايش نمره همان طور كه از نتايج مشهود است در افزايش احتمال بروز مرگ‌ومير مؤثر بوده است . مرگ‌ومير در بيماران با نمره زير 15، در اين مطالعه 8% محاسبه گرديد.
مرگ‌ومير در بيماران با نمره بين 19 -16 در مطالعه ما 4/33% محاسبه گرديد و در بيماران با نمره بين 30 -20 4/58% محاسبه گرديد و در مورد بيماران با نمره بالاتر از 30، 100% بود.
نتيجه‌گيري: سيستم نمره‌بندي آپاچي دو در پيش‌بيني ميزان مرگ‌وميردر بيماران بستري در آي سي يوي مورد نظر موفق بوده است. با توجه به نتايج بهدست آمده در مطالعات قبلي و تطابق آن با مطالعه انجام شده در مركز پزشكي حضرت رسول اكرم مشخص گرديد كه در نمرات كمتر يا مساوي 15ميزان مرگ‌ومير قابل مقايسه با محدوده استاندارد شاهد و عنوان شده در كتب بوده است، اما در نمره‌بندي بالاي 16 ميزان مرگ‌ومير به طور معناداري از حد استاندارد بالاتر بوده است كه اين تفاوت در بيماران با نمره‌بندي بين 19 -16 حدود 20% و در بيماران با نمره‌بندي بين 30-20 حدود 39% و در بيماران با نمره بالاي 30 حدود 25% بيشتر از مقادير استاندارد بوده است.

Estimation of mortality rate of patients in surgical intensive care unit of Hazrat-Rasul hospital of Tehran using the APACHE II standard disease severity scoring system
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Using the disease severity scoring system can guide the physician in objective assessment of disease outcome and estimation of treatment success. We studied the APACHE II disease severity scoring system. Using this system, the patients can be prioritized for receiving appropriate care and also more clarity is provided for the physician in describing the final disease outcome for the patient's relatives. In the current study, we aimed to determine the relation between the APACHE II score of the patients in surgical Intensive Care Unit (ICU) of Hazrat-Rasul hospital with patients' mortality rate.
Methods: In this study, 300 patient records were assessed and the APACHE II scores calculated. There was no exclusion criteria based on age, sex or history of any disease. The study was crosssectional and retrospective. Patients' survival was recorded. Statistical analysis was performed with SPSS software version 11.5. Clinical measures were calculated as mean ± standard deviation (SD) or percentage.
Results: In the survivors, the average (±SD) APACHE II score was 11.75±6.9, and in non-survivors it was 22.06±7.9, and the difference between them was statistically significant. Therefore, the rise in APACHE II score was related with increase in mortality. The mortality rate in patients with scores less than 15 was 8%, in those with scores of 16-19 was 39%, in scores of 20-30 was 59%, and in patients with scores higher than 30 was 100%.
Conclusion: The APACHE II scoring system has been successful in predicting the mortality rate of the patients in this ICU. Comparison of our findings with the previous studies' results showed that in patients with scores less than 15, the observed mortality rate was comparable with the standard range mentioned in the textbooks, but in patients with scores higher than 15, the observed mortality was significantly higher than the standard limit. This difference was about 20% for patients with scores of 16-19, about 39% in those with scores of 20-30, and about 25% for patients with scores more than 30.

قیمت : 20,000 ريال