استفاده توام فاژ ليتيك و آلكالين فسفاتاز براي درمان عفونت سوختگي ناشي از اشرشياكلي در موش آزمايشگاهي

مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران

دوره 2 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و اهداف: باكتريوفاژها به اشكال مختلف از باكتري ها به عنوان ميزبان براي تكثير و بقاي خود استفاده مي كنند. گروهي از آنها ليتيك هستند، كه پس از تكثير در ميزبان سبب ليز باكتري ها مي شوند. از اين نوع براي درمان عفونت هاي باكتريال و فاژتايپينگ استفاده مي شود. كه در مقايسه با آنتي بيوتيك ها داراي مزاياي درماني زيادي هستند. در اين مطالعه نيز اثرات درماني و ضد ميكروبي فاژ ليتيك جداشده از منابع طبيعي بر عليه باكتري اشرشياكلي در عفونت سوختگي ناشي از اين باكتري مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش بررسي: باكتريوفاژهاي ليتيك با استفاده از محيط كشت لوريا براث و روش Overlay از منابع محيطي جستجو و جداسازي شدند. در مرحله بعد با استفاده از ميزبان باكتريايي تكثير و پس از فيلتراسيون و رسوب پلي ساكاريدهاي موجود به عنوان استوك درماني استفاده شدند. براي درمان از نوعي مدل سوختگي موش آزمايشگاهي و عفونت القاء شده در پشت حيوان استفاده شد.
يافته ها: فاژهاي ليتيك به فراواني از مدفوع گوسفند، انسان و فاضلاب شهري جداسازي شدند. در مجموع تيتر فاژ جداشده از مدفوع گوسفند بسيار بالاتر از بقيه نمونه ها بود. نتايج آزمون مقايسه نسبت هاي كاي-دو نشان مي دهد، بين درصد بروز مرگ در گروه هاي مختلف اختلاف معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: با توجه به آناليز هاي آماري، در اين مطالعه تزريق فاژهاي ليتيك مانع مرگ 80 درصد موش هاي مبتلاء به عفونت ناشي از اشرشياكلي شد. كه مي تواند به عنوان ابزاري قدرتمند بر عليه عفونت هاي ناشي از باكتري ها از آن استفاده شود.

Study of lytic phage and alkaline phosphatase on treatment of burn infections caused by Escherichia coli in Mouse
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and objectives: Bacteriophages are microorganisms that have been using bacterial hosts for propagation and life cycle. Some of them are called lytic bacteriophages, that lyse bacterial hosts after growth. These kinds of bacteriophages are used for treatment of bacterial infections and phage typing.lytic bacteriophages have several advantages as a treatment against infections in contrast with antibiotics. Therapeutic effects of lytic phage isolated from natural habitates were studied against burn infection of Escherichia coli.
Material and Methods: lytic bacteriophages were isolated from environmental resources using luria broth and overlay method. Then phages propagated using Escherichia coli as host, supernatant filtered, and after precipitation of polysaccharides used for treatment of Escherichia coli infections. For treatment experiments induced burn infections in laboratory mouse were used.
Results: lytic bacteriophages were isolated frequently from human and sheep stools, and sewage. Phage titer isolated from sheep's stool was higher than other samples. X2 analyses results indicate that there was significant difference in death incidence of studied groups.
Conclusion: Based on statistical analysis using lytic bacteriophage for treatment of burn infection of Escherichia coli inhibited 80 % of mouse from death. Results emphesis the potential of bacteriophages as potent antibacterial treatments.

قیمت : 20,000 ريال