بررسي ميزان رضايت‌مندي مراجعه‌كنندگان واحد مراقبت‌هاي پيش از زايمان در بيمارستان‌هاي دولتي شهر رشت

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

دوره 17 - شماره 66

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: هدف از مراقبت‌هاي پره‌ناتال كاهش مرگ و مير و ناخوشي مادران و نوزادان با تشخيص زودهنگام، درمان يا پيشگيري است. اين مراقبت‌ها علاوه بر مزاياي انساني، مزاياي اقتصادي بسياري براي دولت دارد. امروزه رضايت‌مندي يك وسيلة ارزشمند در ارزيابي عمكرد برنامه‌ريزان و مجريان سيستم‌هاي بهداشتي و درماني و راه‌گشايي براي برنامه‌ريزي ارتقاي شيوه‌هاي خدمات است.
هدف: بررسي ميزان رضايت‌مندي و عوامل موثر بر آن در واحدهاي پره ناتال بيمارستان‌هاي دولتي شهر رشت.
مواد و روش‌ها: در اين پژوهش مقطعي- توصيفي 600 زن باردار مراجعه‌كننده به واحد خدمات پره‌ناتال در بيمارستان‌هاي دولتي(الزهرا و تامين اجتماعي) شهر رشت با روش نمونه گيري تصادفي ساده وارد مطالعه شدند.
ابزارگردآوري داده‌ها پرسشنامه‌اي‌ حاوي1-اطلاعات دموگرافيك‌و2-سوالات مربوط به رضايت‌مندي(نمره‌دهي براساس مقياس ليكرت) بود. پس‌از جمع‌آوري و ورود داده ها تجزيه و تحليل نهايي با استفاده از نرم افزار آماري SPSS.10 و آزمون‌هاي آماري تي‌تست(t-test) و كاي دو (Chi Square) انجام گرفت.
(05/0>P) از نظر آماري معني‌‌دار در نظرگرفته شد.
نتايج: اكثرافراد مورد پژوهش، زير 30 سال، اول‌زا، زيرديپلم، خانه‌دار، ساكن شهر و تحت پوشش بيمه بودند. به‌طور كلي ميزان رضايت‌مندي اكثريت زنان
(7/62%) در حد متوسط بود، 37% راضي و تنها 3/0% ناراضي بودند. به تفكيك ابعاد رضايت‌مندي از نحوه ارتباط خدمات‌دهندگان 3/49%، از نظر مهارت‌هاي حرفه‌اي 5/55%، امكانات و دسترسي به دارو و اطلاعات 8/30%، امكانات رفاهي 24%، تجهيزات 2/9%، سازماندهي 3/40%، امكانات محيطي 5/40% و از نظر هزينه‌ها 1/23% راضي و بقيه داراي رضايت متوسط يا ناراضي بودند. مقايسه نتايج دو بيمارستان نشان داد كه در نحوه ارتباط و برخورد خدمات دهندگان، امكانات دسترسي به دارو و خدمات، امكانات رفاهي، تجهيزات، مقياس زمان و هزينه‌ها اختلاف آماري معني‌داري بين دو بيمارستان وجود دارد(05/0>P).
نتيجه‌گيري: براساس نتايج حاصل ميزان رضايت اكثر مراجعه‌كنندگان از خدمات پره‌ناتال در حد متوسط بود. در مقايسه دو بيمارستان به‌نظر مي‌رسد رضايت‌مندي در بيمارستان تامين اجتماعي نسبت به بيمارستان الزهرا(س)از سطح بالاتري برخوردار بود. نتايج حاضر بيانگر وجود ضعف‌هايي در سيستم ارايه خدمات در جلب رضايت زنان باردار است. با مشخص‌شدن نقاط ضعف مي‌توانيم برنامه‌ريزي مناسبي براي اصلاح مراقبت‌هاي پره‌ناتال به‌عمل آوريم.

Assessment the Client Satisfaction in Prenatal Unit of Rasht Public Hospitals
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: The objective of prenatal care is to reduce the rates of maternal and neonatal mortality and morbidity by early diagnosis, treatment and prevention. Satisfaction of the clients is a valuable means for performance assessment of the planners and executive authorities of health and treatment systems can lead to planning for promotion of the ways for providing the care services.
Objective: Determine the satisfaction rate of prenatal care in two public hospitals in Rasht.
Materials and Methods: In this descriptive cross- sectional study 600 pregnant women who were referred to two public hospitals of Rasht (Alzahra and Rasool-Akram) were selected with simple-randomized sampling. The data collection instrument consisted of two-part questionnaire including demographic variable and criteria of satisfaction. Score were measured according to likert scale. Data were analyzed SPSS 10 software and chi-square t- tests .P<0.05 was determined as statistical significance.
Results: The mean age of women was 25.7±5.4. The majority of them were primipara, low literate, housewife, city-dweller and covered by the insurance .In general, the satisfaction rate among the majority of them was moderate (%62.7); %37 were satisfied and only %0.3 dissatisfied. Satisfaction dimensions were as follows: %49.3 satisfied with the communication method of the care providers, %55.5 with the professional skills, %30.8 with the facilities for easy access to the drug and information, %24 with the welfare facilities, %9.2 with the available equipments, %40.3 with the organization, and %40.5 with the environmental accommodations. Also, in viewpoint of the costs, %23.1 was satisfied and the rest were either satisfied at a moderate level or dissatisfied. In a comparison between these two hospitals, a statistically significant relation was found among the communication manner of the service providers, easy access to the facilities, welfare facilities, devices and costs (p<0.05).
Conclusion: According to the results, the satisfaction rate among the majority of the clients with the prenatal services was moderate. By comparison between two hospitals, it appears that the Rasoole Akram hospital is in relatively better condition in meeting the satisfaction of the clients compared to Alzahra hospital.
With regrinding to the existing weaknesses, could be designed appropriate planning for improving the satisfaction rate in prenatal services.

قیمت : 20,000 ريال