ارزيابي ارتباط هيپرليپيدمي و بيماريهاي پريودنتال

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 18 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بيان مسأله: هيپرليپيدمي يكي از عوامل خطرزاي اصلي بيماريهاي قلبي- عروقي محسوب مي‌شود. در ساليان اخير شواهدي مبني بر ارتباط بيماري پريودنتال و افزايش خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي نيز ارائه شده است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين سطح ليپيدهاي خون و پريودنتيت انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد شاهدي، 40 نفر از افرادي كه شاخص CPITN در آنها III يا IV بود، به عنوان بيماران مبتلا به بيماري پريودنتيت در گروه مورد قرار گرفتند. هيچ‌يك از آنها سابقه مصرف داروهاي آنتي هيپرليپيدميك يا ابتلا به ديابت و ديگر بيماريهاي اندوكرين را نداشتند.40 نفر نيز كه علاوه بر مورد فوق از نظر پريودنتال فاقد پريودنتيت بودند (درجه CPITN برابر 0 يا I و بدون علائم تحليل لثه) و از نظر سن و جنس با گروه مورد مطابقت داده شده بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. نمونه خون محيطي بيماران جهت تعيين سطح ليپيدهاي خون به آزمايشگاه مركزي دانشگاه علوم پزشكي يزد ارسال گرديد. اطلاعات جمع‌آوري شده با استفاده از آزمون t مورد تحليل آماري قرار گرفتند. 05/0≥P به عنوان سطح معني‌داري در نظر گرفته شد.
يافته‌ها: در اين مطالعه 25 مرد و 15 زن با ميانگين سني 2/9± 3/32 سال در گروه مورد و 24 مرد و 16 زن با ميانگين سني 6/7±4/31 سال در گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. اختلاف ميانگين سطح كلسترول در گروه مورد (mg/dl 188.87±52.2) در مقايسه با گروه شاهد (mg/dl 167.7±39.3) معني‌دار بود (045/0=P). ميانگين سطح تري‌گليسريد نيز در گروه مورد (2/158±202) نسبت به شاهد (75±9/132) به طور معني‌داري بالاتر بود (016/0=P). سطح LDL و HDL نيز در گروه مورد نسبت به شاهد بالاتر بود اما اختلاف معني‌داري بين دو گروه وجود نداشت. فراواني افرادي كه سطح كلسترول و تري‌گليسريد در آنها بيماريزا بود، نيز در گروه مورد اختلاف معني‌داري با گروه شاهد داشت (001/0=P و 005/0=P).
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه هيپرليپيدمي با بيماري پريودنتال در افرادي كه از نظر سيستميك سالم هستند، ارتباط دارد؛ البته به استناد اين نتايج نمي‌توان تعيين نمود كه آيا بيماري پريودنتال باعث افزايش ليپيدهاي خون مي‌شود يا اين كه هيپرليپيدمي عامل خطر مشترك بيماري پريودنتال و بيماري قلبي- عروقي است.

Evaluation of association between hyperlipidemia and periodontitis
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Statement of Problem: Hyperlipidemia is a major risk factor for cardiovascular disease. In recent years some evidence has been presented regarding the association between periodontal and cardiovascular diseases.
Purpose: The aim of this study was the evaluation of association between hyperlipidemia and periodontitis.
Materials and Methods: In this case-control study, levels of plasma lipids in 40 subjects with periodontitis (CPITN score III or IV) were measured and compared with 40 age and sex matched controls. Data were analyzed using t-student test with P<0.05 as the limit of significance.
Results: Total cholesterol (CHL) and triglyceride (TG) were significantly higher in case group compared with control group. (P=0.045 and P=0.016 respectively). HDL and LDL cholesterols were higher in cases but showed no significant differences with controls. The relative frequency of pathologic values of CHL and TG were significantly greater in cases compared with control group (P=0.005 and P=0.001 respectively).
Conclusion: Based on the findings of this study, hyperlipidemia may be associated with periodontitis in medically healthy peoples but whether periodontitis causes an increase in levels of serum lipids or whether hyperlipidemia is a risk factor for both periodontitis and cardiovascular disease need to be further investigated.

قیمت : 20,000 ريال