جاينت سل گرانولوما: بررسي مقطعي در بخش آسيب شناسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (79-1365)

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 18 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بيان مسأله: جاينت سل گرانولوما، ضايعه‌اي راكتيو يا شبه تومورال است كه وقوع آن در دهان به فكها و غشاي مخاطي لثه محدود مي‌شود. با وجود طبقه‌بندي اين ضايعه به انواع محيطي و مركزي هر دو گروه نماي بافت‌شناختي مشابهي دارند. انواع داخل استخواني آن از نظر موضعي مهاجم بوده و باعث تخريب استخوان، درد و لقي دندانها مي‌شود و انواع محيطي آن گاهي تورم‌هاي زخمي‌ ايجاد مي‌‌كنند كه از نظر باليني به پيوژنيك گرانولوما و فيبروم اسيفيه محيطي شباهت زيادي دارند. از آنجا كه بروز انواع مركزي و بخصوص محيطي جاينت سل گرانولوما، شايع است، بنابراين آگاهي دندانپزشكان از متغيرهاي وقوع اين بيماري به منظور تشخيص صحيح باليني آن امري مهم تلقّي مي‌گردد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين توزيع فراواني متغيرهاي سن، جنس و محل ضايعات جاينت سل گرانولوماي محيطي و مركزي در بيماران مراجعه‌كننده به بخش آسيب‌شناسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد.
روش بررسي: مطالعه حاضر به روش مقطعي، توصيفي با استفاده از پرونده‌هاي موجود انجام گرفت. جامعه آماري بيماران مراجعه‌كننده به بخش آسيب‌شناسي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سالهاي 79-1365 بودند كه تشخيص آسيب‌شناختي ضايعه دهاني آنها جاينت سل گرانولوماي محيطي يا مركزي گزارش شده بود. از مجموع پرونده‌هاي موجود در اين بخش پرونده بيماران مبتلا به انواع محيطي و مركزي جاينت سل گرانولوما استخراج شد و اطلاعات مربوط به سن، جنس، نوع ضايعه (محيطي و مركزي) و محل وقوع آن در فرم‌هاي از پيش تهيه شده ثبت گرديد؛ اطلاعات جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: از مجموع 737 نمونه گزارش‌شده با عنوان جاينت سل گرانولوما، 573 مورد محيطي و 164 نمونه مركزي بودند. طيف سني نمونه‌ها در انواع محيطي 2-90 سال و در انواع مركزي 4-70 سال بود. قلّه وقوع ضايعات جاينت سل گرانولوماي محيطي در مردان در دهه اول، در زنان در دهه چهارم و در انواع مركزي در مردان و زنان در دهه دوم بود. از نظر محل وقوع ضايعات 246 (94/42%) از نمونه‌هاي محيطي در فك بالا و 327 مورد (06/57%) در فك پايين رخ داده بود. در نوع مركزي 54 مورد (93/32%) در فك بالا و 110 مورد ( 07/67 % ) در فك پايين گزارش شده بود. در نوع محيطي 272 (30/47 %) از نمونه‌ها در زنان و 302 مورد (70/52%) در مردان و در نوع مركزي 103 مورد (88/62%) از نمونه‌ها در زنان و 61 مورد (19/37%) در مردان گزارش شده بود.
نتيجه‌گيري: در اين مطالعه نوع محيطي در مردان در دهه چهارم و فك پايين و نوع مركزي در زنان در دهه دوم و فك پايين بيشتر مشاهده شد.

Giant cell granuloma: a cross- sectional study in oral and maxillofacial pathology department of dental faculty of Tehran University of Medical Sciences (1986-2000)
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Statement of Problem: Giant cell granuloma (G.C.G) is a reactive lesion which affects the jaws and oral mucosa of gingiva.This lesion is classified to central and peripheral ones. The histopathologic aspects of central and peripheral G.C.G is the same. The central lesions are aggressive and cause osseous destruction. The peripheral G.C.G produces ulcerative swellings similar to pyogenic granuloma or peripheral ossifying fibroma. Since the peripheral and central G.C.G are common lesions, the awareness of dentists of different aspect of G.C.G is very important.
Purpose: The aim of this study was a statistical evaluation of variables such as age, gender and location of peripheral and central G.C.G in oral and maxillofacial pathology department of Dental Faculty of Tehran University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This study was a cross-sectional, case series one. The medical records of oral and maxillofacial pathology department of Dental Faculty of Tehran University of Medical Sciences was assessed in two steps: In the first stage, the medical records of patients with pathologic report of peripheral and central G.C.G were selected and reviewed. In the next step, the informations such as age, gender and location of peripheral and central G.C.G were registered in data forms. The obtained data were analyzed by SPSS statistical software.
Results: The results showed that the age range in peripheral and central G.C.G were 2- 90 and 4-70 years, respectively. The peak incidence of peripheral and central G.C.G was in the third and second decades, respectively. The peripheral G.C.G was more common in men (52.70%) than women (47.30%). This finding in central G.C.G was 37.19% for men and 62.88% for women. 57.06% of peripheral G.C.G cases were in mandible and 42.94% in maxilla. The occurrence of central G.C.G was 67.07% in mandible and 32.93 % in maxilla.
Conclusion: Based on this study, the peripheral lesions were more frequent in men, third decade and mandible and the central lesions in women, second decade and mandible.

قیمت : 20,000 ريال