مقايسه اثر سه ماده اچ كنندة پرسلن (PHA-APF-HF) بر روي استحكام برشي باند كامپوزيت- پرسلن

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 18 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بيان مسأله: ترميم‌هاي پرسلني بسيار مستعد شكستگي هستند و يكي از راههاي ترميم آنها استفاده از كامپوزيت و سايلن بر روي پرسلن اچ‌شده است؛ از طرفي، برخي از مطالعات، اچ‌كنندة معمول و كاراي پرسلن يعني اسيدهيدروفلوئوريك را براي بافتهاي بدن مضر دانسته‌اند.
هدف: مطالعة حاضر با هدف ارزيابي تأثير دو ماده (Aciduted Phosphated Fluoride (APF) و (Phosphoric Acid (PHA بر روي پرسلن در مقايسه با
(Hudro Fluoric Acid (HF و نيز تأثير Unfilled Resin و Dentin Bonding بر استحكام باندكامپوزيت پرسلن انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي،120 بلوك پرسلني به ابعاد 2×5×5 ميليمتر تهيه شد و سطح باند بلوك‌ها سندبلاست گرديد؛ سپس نمونه‌ها به سه گروه چهل‌تايي تقسيم شدند؛ گروه اول با 9.5HF % اولترادنت به مدت يك دقيقه اچ شد؛ گروه دوم با APF، يك مميز بيست و سه صدم درصد ايراني كيميا به مدت 10 دقيقه و گروه سوم با 37PHA % ايراني كيميا به مدت يك دقيقه اچ شد؛ سپس در هر گروه، در سطح نيمي از نمونه‌ها سايلن اولترادنت به كار برده شد و در سطح نيم ديگر از سايلن استفاده نشد. در مرحلة بعد به نيمي از نمونه‌هاي داراي سايلن Unfilled Resin و به نيم ديگر Dentin Bonding زده شد؛ در مورد نمونه‌هايي كه سايلن نداشتند نيز به همين منوال عمل شد؛ يعني بر سطح نيمي از نمونه‌هاي فاقد سايلن هر گروه Unfilled Resin و بر سطح نيم ديگر Dentin Bonding به كار برده شد؛ سپس بر روي تمام نمونه‌ها استوانه كامپوزيتي به ابعاد 2*4 ميليمتر گذاشته شد. نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در آب مقطر 37 درجه سانتيگراد نگهداري شدند و سپس 500 سيكل حرارتي را گذراندند و پس از آن در دستگاه اينسترون، استحكام باند كامپوزيت- پرسلن مورد آزمون قرار گرفت. پس از آن نوع شكست با استفاده از استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي 40 برابر تعيين گرديد. داده‌ها با استفاده از آزمونهاي آماري 3Way ANOVA، Kaplan- Maier و Tukey- HSD و با سطح معني‌داري 05/0>P مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: در بررسي سطح پرسلن‌هاي اچ شده، مشخص شد كه PHA وAPF فقط قادرند به طور مختصري سطح پرسلن را خشن سازند و هيچ ميكرواندركاتي براي بهبود استحكام باند پرسلن- كامپوزيت ايجاد نمي‌كنند؛ در حالي كه HF بخوبي سطح پرسلن را اچ مي‌كند و ميكرواندركات‌هايي براي گير ايجاد مي‌كند؛ همچنين با توجه به نتايج حاصل از آزمون استحكام برشي باند نمونه‌ها، HF در بهبود استحكام باند پرسلن- كامپوزيت نقش داشت
(05/0>P) اما سايلن اولترادنت هيچ نقش معني‌داري در بهبود استحكام باند كامپوزيت- پرسلن نداشت (05/0>P).
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج حاصل از مطالعة حاضركاربرد سايلن اولترادنت بر روي سطح پرسلن سندبلاست‌شده و اچ‌شده با PHA يا APF نمي‌تواند جايگزين كاربرد همين سايلن بر روي سطح سندبلاست شده و اچ شده با HF گردد.

Effect of three porcelain etchants type (HF-APF-PHA) on porcelain- composite shear bond strength
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Statement of Problem: Porcelain restorations are susceptible to fracture and a common method for repairing is the use of silane and composite on etched porcelain. Although HF is very effective in porcelain etching but has detrimental effects on tissues.
Purpose: In this study, the effect of APF and PHA was compared with HF in porcelain etching. Also the role of silane, unfilled resin and dentin bonding in bond strength of composite- porcelain was evaluated.
Methods and Materials: In this experimental in-vitro study, one-hundred twenty porcelain square blocks (5×5×2 mm) were prepared and bonding surfaces of each sandblasted. Samples were divided into three groups. The first group (n=40) were etched with buffered HF 9.5% (Ultradent) for 1 min., the second group (n=40) were etched with Iranian APF 1.23% (Kimia) for 10 minutes and the third group (n=40) were etched with Iranian PHA 37% (Kimia) for 1 min. Ultradent silane was applied on the surfaces of half of cases in each group. On the surfaces of half of silane-treated samples unfilled resin was applied and dentin bonding was used on the surfaces of the remaining. Samples without silane were treated in a similar manner. Composite cylinder with 4mm diameter and 2 mm height was bonded to porcelain. Specimens were stored in 37°C distilled water for 24 hours and subjected to 500 cycles. Shear bond strength was measured with an Instron machine and type of fracture was evaluated using a stereomicroscope. Results were analyzed using 3 way ANOVA, Kaplan- Maier and Tukey HSD tests.
Results: Findings showed that PHA and APF roughened the porcelain surface without creating retentive micro undercuts but HF etches porcelain and creates retentive microundercuts. Ultradent silane had no significant effect on bond strength of porcelain- composite. Unfilled resin with Ultradent silane compared with dentin bonding with the same silane is more effective in bond strength of composite- porcelain.
Conclusion: Based on present study, application of Ultradent silane on sandblasted and etched porcelain with PHA or APF cannot be used as an alternative to this silane on sandblasted and etched porcelain with HF.

قیمت : 20,000 ريال