ارزيابي بافتي و هيستومورفومتري استخوان‌سازي القاشده با استفاده از تركيب اكتاكلسيم فسفات و ژلاتين ماده زمينه‌اي استخوان در ضايعات استخوان پاريتال موش صحرايي

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دوره 18 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

بيان مسأله: براي بهبود ترميم استخوان از روشهاي مختلفي از جمله كاربرد ژلاتين ماتريكس استخواني (BMG) استفاده مي‌شود.
هدف: مطالعه‌حاضر باهدف ارزيابي روند القاي استخوان‌سازي و تعيين حجم استخوان جديد پس از كاشت اكتاكلسيم فسفات (OCP) و ژلاتين ماده زمينه‌اي استخوان (BMG) به تنهايي و يا در حالت تركيب با يكديگر در محل ضايعات استخوانهاي پهن موش صحرايي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 100 سر موش صحرايي جوان بالغ (5-6 هفته‌اي) با وزن متوسط 120-150 گرم از جنس نر و از نژاد Sprague Dawley مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه‌ها به طور تصادفي به گروههاي آزمايشي (مورد) (OCP/BMG, BMG ,OCP) و شاهد تقسيم شدند. در گروههاي آزمايشي، ضايعه‌اي به قطر 5 ميليمتر بر روي استخوان پاريتال ايجاد شد و مقدار 5 ميليگرم OCP و BMG به تنهايي و يا حالت تركيب OCP/BMG (به نسبت 1:4) در محل ضايعه كشت داده شد. در گروه شاهد از هيچ ماده‌اي در محل ضايعه استفاده نشد. به منظور بررسي روند القاي استخوان‌سازي و اندازه‌گيري حجم استخوان جديد، 5، 7، 14، 21 و 56 روز پس از كاشت، نمونه‌برداري انجام شد. پس از آماده‌سازي بافتي نمونه‌ها, تهيه مقاطع و رنگ‌آميزي آنها با استفاده از هماتوكسيلين- ائوزين (H&E) و آلسين‌بلو، درصد حجمي استخوان جديد ساخته‌شده در تمامي گروهها به وسيله ميكروسكوپ نوري و عدسي چشمي مدرج و نيز روش هيستومورفومتري, مورد بررسي و سنجش قرار گرفت. اطلاعات جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار آماري SAS و آزمون آماري ANOVA مورد تحليل قرار گرفتند؛ علاوه بر آناليز واريانس براي هر متغير به طور جداگانه ميانگين، انحراف معيار، خطاي معيار و ضريب تغييرات نيز محاسبه گرديد. مقايسه بين ميانگين اندازه‌هاي به‌دست آمده در گروههاي آزمايشي با يكديگر و با گروه شاهد با استفاده از آزمون چند دامنه‌اي Duncan و در سطح 05/0 انجام شد.
يافته‌ها: روند القاي استخوان‌سازي در گروههاي آزمايشي (مورد) 5-14 روز پس از كاشت آغاز شد. در طي روزهاي بعد، ضمن افزايش تدريجي حجم استخوان جديد, با ظهور حفره‌هاي مغز استخوان و تشكيل مغز استخوان خون‌ساز, استخوان جديد از تكامل بيشتري برخوردار شد و همزمان مواد كاشته شده نيز به مرور جذب شدند. در گروه شاهد، 56 روز پس از عمل, محل ضايعه به وسيله بافت همبند متراكم، اشغال شد و جزاير كوچكي از استخوان جديد در مجاورت و چسبيده به حاشيه ضايعه و استخوان ميزبان مشاهده گرديد. طبق نتايج حاصل از مطالعه هيستومورفومتري، بيشترين ميانگين حجم استخوان جديد ساخته‌شده مربوط به گروه آزمايشي OCP/BMG بود؛ پس از آن گروههاي آزمايشي OCP و BMG داراي بيشترين و گروه شاهد داراي كمترين حجم استخوان جديد بودند. حجم استخوان جديد در تمامي گروههاي آزمايشي نسبت به گروه شاهد از افزايش معني‌دار آماري برخوردار بود (05/0>P).
نتيجه‌گيري: تركيب OCP/BMG در تمايز سلول‌هاي استئوبلاست, القاي استخوان‌سازي و در نهايت استخوان‌سازي جديد از قدرت بيشتري برخوردار مي‌باشد؛ به نظر مي‌رسد استفاده از تركيب اين دو ماده مي‌تواند در ترميم نقائص استخواني جمجمه مفيد واقع گردد.

Histologic and histomorphometric evaluation of osteogenesis induced by octacalcium phosphate (OCP) combined with bone matrix gelatin (BMG) in rat skull defects
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Statement of Problem: Several methods are used to enhance bone repair and new bone formation, and bone matrix gelatin (BMG) is recently introduced.
Purpose: The purpose of this histologic and histomorphometric study was to assess the osteogenic potential and the quantity of new trabecular bone formation after implantation of OCP and BMG alone and in combination into the cranial defects in rat.
Materials and Methods: In this experimental study, 100 young male Sprague Dawley rats (5-6 weeks age and 120-150gr weight) were divided into four groups randomly. A full thickness standard trephine defect 5mm in diameter was made in the rat’s parietal bone, and 5mg of OCP, BMG alone and in combination were implanted into the defects. No OCP and BMG particles were implanted in control group which was otherwise treated identically. On the 5th, 7th, 14th, 21st and 56th days after implantation, the rats were killed and bone samples collected. After processing the samples by routine histological procedures, 5µm thick sections of bone were cut and stained with Haematoxyline & Eosin (H&E) and Alcian Blue and studied histologically and histomorphometrically using light microscope and eyepiece graticule. The amount of newly formed bone was quantitatively measured by the use of histomorphometric methods. Data were analyzed with SAS statistical package using ANOVA and Duncan tests.
Results: In the experimental groups, the new bone formation was initiated from the margin of defects during 5-14 days after implantation. During 14-21 days after implantation, bone marrow cavities and bone marrow tissues in newly formed bone were seen. By the end of the study, the newly formed bone increased and was relatively matured and almost all of the implanted materials were absorbed. In control group, at the end of the study, a few clusters of new bone were seen near to the defect margins and host bone. The histomorphometric analysis indicated statistical significant differences in the amount of newly formed bone between the experimental and control groups (P<0.05).
Conclusion: Implants of OCP/BMG appear to stimulate bone induction and new bone growth in bone defects greater than the other groups and these biomaterials could be used in the repair of cranial bone defects in clinical situations.

قیمت : 20,000 ريال