اثر مصرف خوراكي گياه بولاغ اوتي (Nasturtium officinale)در كنترل قند و چربي در موش‌هاي صحرايي ديابتي

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

دوره 6 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: يكي از روش‌هاي درمان بيماران ديابتي استفاده از رژيم‌هاي غذايي گوناگون مي‌باشد. استفاده از گياه بولاغ اوتي يكي از اين رژيم‌ها است كه در برخي از مناطق استان كرمان كاربرد دارد. در پژوهش حاضر اثرات گياه بولاغ اوتي در كنترل قند و چربي پلاسما در موش صحرايي ديابتي بررسي شده است.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه تجربي بر روي 60 سر موش صحرايي نر بالغ انجام شد. همه موش‌ها به طور تصادفي آسان به 6 گروه تقسيم شدند. يك گروه، موش سالم غير ديابتي و در 5 گروه ديگر با تزريق زير جلدي 55 ميلي‌گرم بر كيلوگرم استرپتوزوتوسين [streptozotocin (STZ)] ديابت تجربي ايجاد شد. در سه گروه از حيوان‌هاي ديابتي 5/1 ميلي‌ليتر عصاره آبي گياه بولاغ اوتي در دوزهاي كم (25 ميلي‌گرم بر كيلوگرم)، دوز زياد (75 ميلي‌گرم بر كيلوگرم، به طور كوتاه مدت (چهار هفته‌اي) و دراز مدت (هشت هفته‌اي) به روش گاواژ مصرف شد. در يك گروه از حيوان‌هاي ديابتي 4-2 واحد انسولين NPH به روش داخل صفاقي داده شد و يك گروه ديابتي نيز تحت درمان هيچ نوع رژيمي قرار نگرفت. قند و چربي‌هاي خون در پايان زمان آزمايش اندازه‌گيري شدند.
يافته‌ها: همه گروه‌هاي تحت درمان كاهش معني‌داري را در ميزان گلوكز پلاسما در مقايسه با گروه ديابتي نشان دادند كه بيشترين كاهش (96%) توسط گروه دوز بالا و دراز مدت عصاره بولاغ اوتي ايجاد شد كه اين كاهش داراي اختلاف معني‌دار با كاهش گلوكز پلاسماي ناشي از انسولين (49%كاهش) است (001/0>p). هيچ تغييري در غلظت‌هاي كلسترول تام و تري‌گليسيريد پلاسماي حيوان ديابتي مشاهده نشد. هم دوز كم و هم دوز بالاي (هشت هفته‌اي) عصاره باعث افزايش LDL-كلسترول حيوان ديابتي شد (001/0>p). ميزان پلاسمايي HDL- كلسترول حيوان ديابتي (17/2±33) توسط دوز زياد دراز مدت عصاره كاهش پيدا كرد (2± 4/17).
نتيجه‌گيري: مصرف هر دو دوز عصاره آبي گياه بولاغ اوتي قادر به كاهش گلوكز پلاسما در حيوان ديابتي است، اما از آن جايي كه بر روي چربي‌هاي خون بي‌تأثير بوده يا داراي اثر منفي است، مصرف آن براي كنترل قند خون در بيماران ديابتي با احتياط پيشنهاد مي‌شود.

The Effect of Seeding Nasturtium officinale Water Extract on Plasma Lipids and Glucose Level in Diabetic Rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objective: For treating diabetic patients, different nutrients are being used in some areas of Kerman province, Nasturtium offsinallis (NF) is one of them. In current research, effects of NF on plasma lipid and glucose levels have been assessed in diabetic rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 60 male rats were randomly divided into six groups, consisting, one intact non-diabetic group, and remaining 5 groups were injected 55 mg/kg streptozotocin subcutaneously to establish experimental diabetes. Three groups of diabetic animals were treated orally (via gavage) low (25 mg/kg), and high (75 mg/kg) doses of aqueous extract of NF in a volume of 1.5 ml for short period (4 weeks), long period (8-weeks), respectively. One group of diabetic animals was given 2-4 U of NPH insulin intraperitoneally (IP). The last group was given nothing at the end of each experiment. In all groups, blood glucose and lipid levels were measured.
Results: There was significant reduction in plasma glucose in treatment groups compared to diabetic groups. The greatest decrease (96%) was observed in the high dose (long term group for NF extract); which this reduced glucose level was significant compared to the reduced plasma glucose due to insulin injection (p<0.001). There wasn’t observed any change in diabetic animal's total cholesterol, and triglyceride levels of plasma. Both low and high doses of extracts increased LDL- cholesterol levels in diabetic animals. In diabetic animals, plasma HDL- cholesterol levels (33±2.17) decreased by long term dose of extract (17.4±2).
Conclusion: Both doses decreased plasma glucose in diabetic animal, whereas, it had not effect on plasma lipids or had negative effect, therefore this research suggested that NF extract is useful for control of blood glucose.

قیمت : 20,000 ريال