بررسي اثر پروتئين 100 كيلو دالتوني غضروف كوسه ماهي بر رده سلولي سرطاني K562 و لنفوسيت هاي خون محيطي طبيعي

مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران

دوره 17 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: غضروف كوسه يكي از مكمل هاي داروئي در حذف تومور بيماران سرطاني است. البته در مورد اثر فراكشن 100 كيلودالتوني آن بر سيستم ايمني گزارشي اعلام نگرديده است. .هدف اين مطالعه، بررسي تاثير اين فراكشن بر رده سلولي سرطاني K562 و لنفوسيت هاي خون محيطي طبيعي انسان مي باشد.
روش بررسي: در اين تحقيق تجربي، جهت تخليص پروتئين 100 كيلودالتوني غضروف كوسه ماهي از روش تخليص كروماتوگرافي ژل فيلتراسيون استفاده گرديد. رده سلول سرطاني و لنفوسيت هاي خون محيطي طبيعي در محيط (RPMI1610 (Sigma بعلاوه 10% سرم جنين گاوي، گلوتامين، پني سيلين – استرپتومايسين در دماي 37 درجه بمدت 2روز كشت داده شد. سلول هاي تك هسته اي طبيعي خون محيطي بوسيله فايكول جمع آوري گرديدند. توان حياتي سلول ها با روش آزمون توان حياتي (MTT) ارزيابي شد.
يافته ها: در روش MTT، سركوب سلول هاي سرطاني K562 در غلظت هاي 15mg به طور معني داري نسبت به گروه هاي كنترل بيشتر بود (01/0>P).
نتيجه گيري: در اين بررسي براي اولين بار القاي مرگ سلولي پروتئين 100 كيلو دالتوني غضروف كوسه ماهي بر رده سلولي سرطاني K562 در محيط خارج از بدن (in vitro) مشخص گرديد.

Surveying the effect of 100 kD protein of shark cartilage on erythroleukemic K562 cell line and normal lymphocytes
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Shark cartilage is used in complementary medicine for the removal of tumor in cancer patients. However, scanty reports have addressed the effect of 100 KDa fraction on immunity system. The aim of the present study was to evaluate the effect of this fraction in human erythroleukemic K562 cell line and normal lymphocytes.
Materials and methods: Gel chromatography purification strategy was employed for purification of 100 KDa fraction from the shark cartilage. Erythroleukemic K562 cell line and normal lymphocytes were cultured in RPMI 1640 (Sigma), supplemented with 10% fetal calf serum, peniciline-streptomycin, L-glutamine and incubated at 37 °C for 2 days. Normal mononuclear peripheral blood cells were collected by ficole. Cellular vital capacity was determined by MTT.
Results: During MTT, erythroleukemic K562 cell line revealed to have a meaningful suppression at 15µg protein concentration when compared with controls (p<0.01).
Conclusion: To our knowledge, it is the first study that demonstrates 100kD protein of shark cartilage to induce cell death in erythroleukemic K562 cell line in vitro.

قیمت : 20,000 ريال