بررسي مقايسه‌اي هموگلوبين با استفاده از دستگاه شمارشگر سلولي و تست نواري هموگلوبين در خانم‌هاي اهداكننده خون

فصلنامه پژوهشي خون

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: آزمايش اندازه‌گيري هموگلوبين در اهداكنندگان خون جهت كنارگذاشتن افراد كم خون و يا آن‌هايي كه ممكن است بعد از اهداي خون دچار كم خوني شوند مهم مي‌باشد. روش غربالگري هموگلوبين مي‌بايست از دقت و صحت مناسب برخوردار باشد تا بتوان اهداكنندگان مناسب را جهت اهداي خون انتخاب نمود. در اين مطالعه هدف مقايسه هموگلوبين اندازه‌گيري شده در اهداكنندگان با استفاده از تست نواري و روش دستگاهي(استاندارد) مي‌باشد.
مواد وروش‌ها: مطالعه انجام شده از نوع توصيفي بود. از 144 خانم اهداكننده خون با ميانگين سني 11 ± 33 سال كه توسط آزمايش نواري هموگلوبين( Hb color scale ) ميزان هموگلوبين آن‌ها قبل از اهداي خون اندازه‌گيري شده و واجد شرايط اهداي خون بودند، به طور هم‌‌زمان نمونه خون ديگري نيز جهت اندازه‌گيري هموگلوبين با استفاده از دستگاه شمارشگر سلولي( Sysmex K-800 ) به آزمايشگاه ارسال گرديد. نمونه‌برداري در مدت 5 ماه انجام شد و نتايج حاصل از ميزان هموگلوبين به دو روش، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نگاره 5/11 و استفاده از آزمون ويل كوكسون( Wilcoxon ) و ضريب همبستگي اسپيرمن( Spearman ) مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته‌ها: در اين مطالعه با توجه به بررسي‌هاي آماري انجام شده اختلاف معني‌داري بين نتايج به دست آمده از ميزان هموگلوبين به دو روش وجود داشت(001/0 >p)(ميانگين هموگلوبين با استفاده از آزمايش نواري 13.2gr/dl و با استفاده از شمارشگر سلولي 12.78gr/dl بود وميانه هموگلوبين با روش نواري 14gr/dl و با شمارشگر سلولي 12.8gr/dl بود). در بررسي ضريب همبستگي پيرسون، ارتباط معني‌داري بين دو روش اندازه‌گيري وجود نداشت.
نتيجه گيري: طبق نتايج به دست آمده، اختلاف معني‌داري بين نتايج به دست آمده از ميزان هموگلوبين در اهداكنندگان توسط دو روش اندازه‌گيري وجود داشت. به همين علت زماني كه از روش(نواري) جهت انتخاب اهداكننده مناسب استفاده مي شود ممكن است اهداكنندگاني كه دچار كم خوني بوده و يا بر اثر اهداي خون به سمت كم خوني پيش روند، وارد زمره اهداكنندگان شوند. به همين علت پيشنهاد مي‌شود اهداكنندگاني كه هموگلوبين آن‌ها توسط روش نواري كمتر از 13gr/dl است، حتماًَ مجدداًَ با استفاده از روش‌هاي دقيق‌تر و حساس‌تر نظير استفاده از Hemo Cue و يا شمارشگر سلولي بررسي شوند.

Comparative evaluation of hemoglobin measurement by automated cell blood counter and by hemoglobin strip in female blood donors
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Objectives: Testing for hemoglobin is important in detection and prevention of anemia before and after blood donation respectively. Thus, hemoglobin screening test should have high sensitivity and accuracy for selection of blood donors.The present study aimed at comparative evaluation in measurement of hemoglobin by hemoglobin color scale (HCS) and reference method.
Materials and Methods: In this descriptive study, 144 female donors (the mean age of 33 ± 11) tested by Hb strips were found to be eligible for donation. In addition to the samples taken for Hb test, the second series of blood samples were also drawn from donors and were added to EDTA-coated tubes for measurement of hemoglobin by automated cell blood counter (Sysmex K-800) as a complementary measurement. The results obtained by the two methods were entered in SPSS statistical program (version 11.5) and analyzed statistically using Wilcoxon and Spearman correlation index.
Results: Statistically remarkable differences were observed between the mean of Hb results by cell blood counter (12.8 gr/dl) and the mean obtained by Hb strip color scale (13.2 gr/dl) in female blood donors. So the median rates of Hb tested by Hb color scale and cell blood counter were 14 gr/dl and 12.8gr/dl, respectively. Pearson correlation index showed no significant correlation between the two methods of measurement.
Conclusions: Results showed that there was a remarkable difference in hemoglobin levels as measured by the two methods. Therefore, the use of Hb color scale for blood donor screening may fail to detect anemic donors or those with potentiality for post-donation anemia. It is then recommended that donors with Hb>13 gr/dl in Hb color scale be retested by more precise and sensitive methods including Hemo Cue or cell blood counter.

قیمت : 20,000 ريال