مقايسه حدت بينايي و آستيگمات ايجاد شده پس از عمل جراحي فيكو و خارج كپسولي آب مرواريد

افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

دوره 13 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: جراحي آب مرواريد به سه روش فيكو، داخل كپسولي و خارج كپسولي انجام مي شود و هدف از اين مطالعه تعيين ميزان حدت بينايي و آستيگمات قبل و بعد از عمل فيكو و خارج كپسولي و مقايسه اين دو روش از لحاظ ميزان آستيگمات و حدت بينايي بعد از عمل مي باشد.
روش تحقيق: در اين مطالعه مقطعي تمام پرونده هاي مربوط به عمل آب مرواريد در طي سالهاي 85-84 كه عمل جراحي تنها توسط يك جراح انجام شده بود، مورد بررسي قرار گرفت كه تعداد 100 مورد عمل جراحي به روش فيكو و 34 مورد به روش خارج كپسولي انجام شده بود. داده ها در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون t مستقل و t زوجي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين حدت بينايي قبل و بعد از عمل فيكو و نيز قبل و بعد از عمل خارج كپسولي اختلاف معني داري نشان داد (001/0>P). ميانگين آستيگمات قبل و بعد از عمل فيكو اختلاف آماري معني داري نشان نداد (7/0=P). ولي آستيگمات قبل و بعد از عمل خارج كپسولي تفاوت معني داري داشت (001/0>P). ميانگين آستيگمات بعد از عمل فيكو و خارج كپسولي و همچنين ميانگين حدت بينايي بعد از عمل فيكو و خارج كپسولي اختلاف معني داري نشان دادند (001/0>P).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده مشاهده مي شود كه بهبود حدت بينايي بعد از عمل فيكو نسبت به عمل خارج كپسولي سريع تر مي باشد و ميزان آستيگمات پس از عمل فيكو نسبت به عمل خارج كپسولي كمتر بوده است.

The comparison of visual acuity and induced astigmatism after phacoemulsification and extracapsular cataract extraction
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: There are three methods for cataract extraction, extracapsular, intracapsular and phacoemulsification. The purpose of this study is determination of visual acuity and astigmatism before and after phaco and ECCE method and comparison of these two methods.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, the all of cataract surgery records investigated that were belong to one surgeon in 2006-2007. They were 100 phacoemulsification and 34 extra capsular cataract extraction. The data were analyzed in SPSS 14 using independent and paired t-test.
Results: The mean of visual acuity before and after phaco and ECCE showed a considerable difference (P< 0.001). The mean of astigmatism before and after phaco did not show any difference (P=0.7), But for ECCE did (P<0.001). The comparison of astigmatism and visual acuity after phaco and ECCE showed a considerable statistical difference (P< 0.001).
Conclusions: The result of this study showed that recovery rate of visual acuity was faster in phaco than ECCE and induced astigmatism after surgery had been lower for phaco than ECCE technique.