مقايسه وضعيت تغذيه دختران نوجوان دانش آموز در دو ناحيه آموزش و پرورش شهر كرمان

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه وضعيت تغذيه دختران دانش آموز در دو ناحيه آموزش و پرورش شهر كرمان بود. به طور كلي شهر كرمان به دو ناحيه تقسيم شده است كه از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و موقعيت جغرافيايي، تفاوت‌هايي با يكديگر دارند و اين خود انگيزه‌اي براي اين بررسي شد. با مراجعه تيم بررسي به مدارس و به روش نمونه گيري خوشه‌اي طبقه بندي شده منظم، تعداد 396 نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و پرسشنامه يادآمد 24 ساعت خوراك تكميل شد و تقريباً در يك پنجم از كل نمونه‌ها، نمونه گيري خون براي آزمايش Hb (هموگلوبين) وHct (هماتوكريت) از دانش آموزان انجام گرفت. وضع تغذيه بر اساس نماگرهاي وزن براي سن ، قد براي سن و نمايه توده بدن سنجيده شد. بطوريكه دو نماگر اول با داده‌هاي استاندارد مركز ملي آمارهاي بهداشتي (National Center for Health Statistics-NCHS) و نمايه توده بدن با مركز كنترل بيماري‌ها
(Centers for Disease Control and Prevention-CDC) مقايسه گرديدند. ميانگين هموگلوبين در ناحيه 1 و 2 به ترتيب، 97/13 و 04/14 (انحراف معيار 01/1 و 80/0) و ميانگين هماتوكريت دانش آموزان در نواحي 1 و 2 به ترتيب 05/43 و 7/43 (انحراف معيار 7/2 و 36/2)بود كه بين اين مقادير در دو ناحيه اختلاف معني‌دار آماري مشاهده نگرديد. ميزان سوء تغذيه شديد در ناحيه 1 و 2 با نماگر وزن براي سن و با استفاده از طبقه بندي صدك به ترتيب 9/3 و 7/4 درصد بود و با توجه به نماگر قد براي سن و با استفاده از طبقه بندي صدك سوء تغذيه شديد در ناحيه 1 و2 به ترتيب 7و 3/6 درصد بود كه بين دو ناحيه اختلاف معني‌دار آماري ديده نشد. ميزان دريافت انرژي، پروتئين، ويتامين A، آهن و روي در ناحيه 1 بيشتر از ناحيه 2 بوده است. ولي اين تفاوت بين دو ناحيه از نظر آماري معني‌دار نبود. همچنين با توجه به نتايج حاصله ميزان درصد پروتئين و آهن در دو ناحيه از مرز 100 درصد (RDA (Recommended Dietary Allowance of vitamins and other nutrients گذشته است. كمترين ميزان دريافت بر حسب درصد RDA در دو ناحيه مربوط به عنصر كلسيم است. تفاوت‌هاي مربوط به درصد دريافت روزانه مواد مغذي در دو ناحيه از نظر آماري معني‌دار نبود. نتيجه اين مطالعه بيانگر اين است كه وضعيت تغذيه در دو ناحيه آموزش و پرورش كرمان چه از نظر كم خوني و چه از نظر سوء تغذيه و دريافت غذايي با يكديگر مشابه هستند و توصيه مي‌شود مصرف منابع غذايي حاوي كلسيم و ويتامين A بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

Comparison of the nutritional status of adolescent girls in the secondary schools of two educational districts of Kerman, Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: To evaluate and compare the nutritional status of adolescent girls in two educational districts in the city of Kerman. There were some social and economic differences between the two districts.
Methods: We went to schools in the two districts and picked 395 students by classified cluster sampling. Questionnaires dealing with social and economic data were filled up by interviewing mothers and for an approximate 20% of the sample blood tests were performed to measure hemoglobin and hematocrit. Assessment of nutritional status was done using the following indices: weight for age (WA), height for age (HA) and Body Mass Index. The WA and HA were evaluated based on NCHS and the BMI was assessed based on CDC data.
Results: The mean hemoglobin values in the first and second districts were 13.97 and 14.04, while mean hematocrit values in districts 1 and 2 were 43.05% and 43.7% respectively; none of these differences were statistically significant. The rate of severe malnutrition in the first and second districts based on the index of weight for age and according to standard growth charts were 3.9% and 4.7%, while the same rate based on the index of height for age was 7% and 4.7% respectively. These differences were not statistically significant. Intake of energy, protein, vitamin A, iron and zinc was greater in the first district but the difference did not reach statistical significance. Our findings showed that in both districts the rate of protein and iron intake exceeded 100% of RDA; the rate of zinc intake in the first district was 106.2%. In both districts the lowest amount of intake was recorded for calcium. The difference between the daily intakes of nutrients in the two districts was not statistically significant.
Conclusion: This study showed that the nutritional status is similar in the two educational districts of Kerman in terms of anemia, food intake and malnutrition; we recommend that their intake of foods rich in calcium and vitamin A be increased.

قیمت : 20,000 ريال