وضعيت سوء‌ تغذيه‌ و عوامل‌ غير رژيمي مرتبط‌ با آن‌ در سالمندان‌ ساكن‌ آسايشگاه‌هاي‌ سالمندان تهران‌ و شميرانات

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سالمندان ساكن آسايشگاه‌ها، علاوه بر اختلالات‌ دنداني‌ و مصرف‌ داروهاي‌ مختلف، مشكلات‌ ديگري‌ نظير افسردگي‌ و بي‌اشتهايي نيز دارند كه‌ باعث‌ مي‌شود از لحاظ‌ تغذيه‌اي‌ آسيب‌پذيرتر از ديگر سالمندان‌ باشند. بررسي‌ حاضر مقطعي‌ و از نوع‌ توصيفي ـ‌ تحليلي‌ است. در اين بررسي با استفاده‌ از نمونه‌گيري‌ خوشه‌اي‌، 290 سالمند مرد و زن از پانزده آسايشگاه واقع در شهرستان‌هاي تهران و شميرانات‌ به‌ صورت‌ تصادفي انتخاب‌ شدند. نمايه‌هاي تن سنجي نمونه‌ها اندازه‌گيري شده و براي آنها پرسشنامه ‌MNA) Mini Nutritional Assessment) و پرسشنامه‌اي مربوط به عوامل غير‌ رژيمي مرتبط‌ با وضع‌ تغذيه‌ سالمندان‌ تكميل‌ گرديد. در نهايت امتيازات‌ كلي‌ وضع‌ تغذيه‌ بر اساس ‌ MNA محاسبه شده‌ و ارتباط عوامل مورد بررسي با امتياز MNA مورد تحليل قرار گرفت. در برسي‌ حاضر، براساس‌ MNA، دوازده مميز هشت دهم درصد از سالمندان‌ مورد بررسي‌ مبتلا به سوء تغذيه و 2/56 درصد در معرض‌ سوء تغذيه بودند. در تجزيه و تحليل‌ داده‌ها مشخص‌ شد كه‌ بين‌ وضعيت‌ تغذيه‌ سالمندان‌ مورد بررسي‌ بر اساس‌ MNA و مصرف‌ روزانه‌ دارو، بيماري‌ حاد يا تنش‌ رواني‌ در سه‌ ماهه‌ اخير، توانايي‌ حركت‌، مشكلات‌ عصبي‌ ـ رواني‌، افسردگي‌، وضعيت‌ گذراندن‌، نظر شخصي‌ در مورد وضع‌ تغذيه‌ و وضع‌ سلامت‌ خود، ارتباط‌ آماري‌ معني‌داري‌ وجود داشت.
با توجه‌ به‌ درصد بالاي‌ سالمندان‌ مبتلا به سوء تغذيه‌ و در معرض‌ سوء تغذيه‌ در آسايشگاه‌ها، ضرورت‌ انجام‌ مداخلات‌ تغذيه‌اي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. در ضمن به‌ منظور تشخيص‌ به‌ موقع‌ سوء تغذيه‌ احتمالي‌، تكميل‌ اين‌ پرسشنامه‌ براي‌ تمامي سالمندان‌ در زمان‌ پذيرش‌ در‌ آسايشگاه،‌ پيشنهاد مي‌شود.

Nutritional status and associated non-dietary factors in the elderly living in nursing homes of Tehran and Shemiranat, 2004
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective(s): To determine nutritional status and associated non-dietary factors in the elderly living in nursing homes of Tehran and Shemiranat, 2004.
Methods: In a cross-sectional study that used two-stage cluster sampling, 290 elderly subjects were randomly selected from 15 nursing homes. We measured anthropometric indices and filled the MNA questionnaire) Mini Nutritional Assessment) and another one dealing with non-dietary factors associated with nutritional status. We calculated the total MNA score for nutritional status and determined the correlations between factors and total point were analyzed.
Results: In this survey, 12.8% of the subjects were malnourished and 56.2% were at risk of malnutrition. Data analysis indicated that the use of drugs, psychological stress or acute disease, mobility, neuropsychological problems, depression, time spend, self assessment of nutritional and health status had significant relationship with nutritional status as measured by the MNA.
Conclusion: According to high percentage of malnourished subjects and those at risk of malnutrition, nutritional interventions seem necessary. In addition, to diagnose early malnutrition; we suggest filling the MNA questionnaire for every elderly person upon admission to the nursing home.

قیمت : 20,000 ريال