روايي نسخه فارسي مصاحبه ساختار يافته تشخيصي براي اختلال‌هاي محور I در DSMIV (SCID-I)

پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

دوره 7 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

در اين مطالعه، نسخه فارسي مصاحبه باليني ساختار يافته براي اختلال‌هاي محورI در (DSM-IV (Structured Clinical Interview for DSM-I را با روش‌شناسي بين فرهنگي به فارسي ترجمه كرده و در يك مطالعه چند مركزي، روايي آن را سنجيده‌ايم. اين مطالعه در دو مرحله انجام گرفت: الف) ترجمه ابزار و بررسي روايي بين فرهنگي ترجمه، ب) مطالعه روايي ترجمه ابزار در جمعيت باليني ايراني. در اين مطالعه 299 مراجعه كننده 18 تا 65 ساله كه به درمانگاه‌هاي سرپايي مراجعه داشتند و يا در بخش‌هاي سه مركز روانپزشكي در تهران بستري بودند شركت نمودند. جهت بررسي روايي با هر بيمار يك مصاحبه كامل با استفاده از SCID توسط پرسشگر آموزش ديده انجام شد. آنگاه براي سنجش رواييِ SCID ظرف 3 روز از انجام مصاحبه، دو روانپزشك با توجه به كل اطلاعات موجود، با چك ليست‌ DSM-IV به صورت توافقي تشخيص‌گذاري كردند و نتايج با تشخيص‌هاي SCID مقايسه شد. براي بررسي روايي ازشاخص‌هاي كاپا، درصد توافق تشخيصي، حساسيت و ويژگي استفاده شد. براي تمام تشخيص‌ها جز كل اختلالات اضطرابي كاپا بالاتر از 4/0 بود. در صورتي كه تشخيص‌هاي ارائه شده توسط روانپزشكان را Gold Standard تلقي كنيم، نتايج ويژگي عمدتاً بهتر از نتايج حساسيت بوده است. در اكثر تشخيص‌ها ويژگي، بالاتر از 85/0 و در نيمي از اين تعداد بالاي 9/0 بوده است كه نشان دهنده ويژگي مطلوب است. شاخص حساسيت تا حدودي پايين‌تر بوده است. نسخه فارسي SCID، ابزاري معتبر براي تشخيص گذاري براي مقاصد باليني و به ويژه پژوهشي و حتي آموزشي است. از اين رو به كارگيري آن براي مقاصد فوق الذكر در محيط‌هاي باليني توصيه‌ مي‌شود.

Validity of the Iranian version of the Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I) in the diagnosis of psychiatric disorders
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: To assess the validity of diagnoses obtained with the Iranian version of the Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-I).
Methods: This study was undertaken in two stages: (a) translation of SCID-I into Persian (Iranian language), (b) assessing the validity of the Persian version in a sample of Iranian patients. We recruited 299 psychiatric patients- including inpatients and ambulatory cases- from 3 teaching hospitals. A trained SCID interviewer administered the SCID and then two psychiatrists developed a consensus diagnosis, using data from multiple sources.
Results: The degree of agreement between SCID interviews and psychiatrists' diagnosis ranged from "moderate" for obsessive-compulsive and major depressive disorders to "good" for bipolar disorder and schizophrenia. With the psychiatrists’ diagnosis used as the gold standard, the SCID-based diagnosis showed high specificity and moderate to high sensitivity for most psychiatric diseases.
Conclusion: The results of this study indicate that the Iranian version of the SCID is a valid instrument for diagnosis in clinical settings.

قیمت : 20,000 ريال