بررسي ميزان تداوم و علل مرتبط با قطع روش هاي پيشگيري از بارداري در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان يزد

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 16 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: از سنين بلوغ تاسنين يائسگي، زنان به صورت مداوم با نگراني هايي در ارتباط با بارداري و حاملگي هاي نا خواسته مواجهند كه تنها راه پيش روي آنها، اجتناب از تماس جنسي و پيشگيري از بارداري مي باشد. با توجه به اهميت بهداشت باروري لازم است زوجين روش هايي را به كار ببرند كه با وجود آميزش جنسي، لقاح وآبستني انجام نگيرد. كنترل مؤثر باروري، ضمن تأمين سلامت مادر و كودك و كنترل رشد بي رويه جمعيت براي توانا سازي زنان بسيار اساسي و حياتي است. در اين راستا با توجه به اهميت قطع روش هاي پيشگيري از بارداري و عوارض حاصله از آن، برآن شديم كه ميزا ن تداوم استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري (IUD,OCP، كاندوم وآمپول ) و علل قطع اين روش ها را با توجه به نظر خود مراجعين تعيين و بررسي نماييم.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي و به روش مقطعي بوده است. از بين مراكز بهداشتي درماني شهر يزد 6 مركز ازطريق نمونه گيري خوشه اي انتخاب گرديدند و اطلاعات زنان متأهل 15-49 ساله ي مراجعه كننده به اين مراكز كه از روش هاي پيشگيري از بارداري (IUD,OCP، كاندوم و آمپول ) استفاده مي نمودند، از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد، براي تجزيه و تحليل نتايج از روش آماري كاپلان ماير و آزمون آناليز واريانس استفاده شد.
نتايج: بيشترين ميزان استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري(IUD، OCP، كاندوم و آمپول) در زنان، در گروه سني 34-25 سال بوده است(57%)، ميانگين مدت استفاده از چهار روش فوق به روش كاپلان ماير 98/27 ماه و ميانه آن 24 ماه بود نتايج نشان داد، كه در مجموع 3/86% زنان بعد از 6 ماه و
5/62% بعد از 18 ماه و 9/39% بعد از 30 ماه وتنها37% زنان تا36 ماه از چهار روش مذكور استفاده نموده بودند. همچنين نتايج بيانگر اين است كه ميانگين طول مدت استفاده قرص ها كمتر ازهمه روش ها بود(P=0.048 )، ازعوامل مؤثر بر قطع روش ها در مورد قرص ها، بيماري(6/15 درصد) در مورد IUD، خونريزي(27 درصد) در مورد كاندوم، حاملگي ناخواسته(8/21درصد) و در مورد آمپول دپوپروورآ نيز بيماري(75 درصد) بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، توصيه مي گردد علاوه بر آموزش زنان، مشاوره انگيزشي كامل در خصوص روش هاي پيشگيري از بارداري در هنگام تشكيل پرونده تنظيم خانواده صورت بگيرد اين آموزش و مشاوره در درجه اول بايد براي زناني كه متقاضي به كارگيري قرص هاي پيشگيري از بارداري هستند به كار گرفته شود.

STUDY OF CONTINUANCE RATE AND RELATED CAUSES OF DISCONTINUANCE OF PREGNANCY PREVENTION METHODS AMONG WOMEN IN YAZD
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: From maturity to menopause, women are worried about pregnancy. Abstinence from sex or use of pregnancy prevention methods are choices for them. As abstinence is impossible, the only remaining choice is use of pregnancy prevention methods. Effective control of pregnancy is really essential for the health of mother and infant and also control of unplanned increase in population. Regarding the importance of continuance rate of pregnancy prevention methods (OCP, IUD, Condom &DMPA) & the reasons for their disruption, this study was carried out with the aim of determining the continuance rate and reasons for discontinuance of pregnancy prevention methods in Yazd women.
Methods: This was a cross-sectional study. Six urban health care centers of Yazd were selected as study clusters and information of 15-49 year old women using the pregnancy prevention methods (OCP, IUD, Condom& injection) was collected via a questionnaire. The data collected was analyzed by Coplan- Mayer statistic method and variance analysis test.
Results: Pregnancy prevention methods were most prevalent in the 25-34 years old age group (57%). Mean duration of pregnancy prevention method usage was 27.98 months using Caplan-mayer method with a median of 24 months. 86.3% for 6 months, 72.8% for 12 months, 62.5% for 18 months, 47.9% for 24 months, 39.9% for 30 months and 37% for 37 months had used four certain methods of pregnancy prevention (OCP, IUD, Condom and Injection). The reasons of discontinuance were disease (15.6%) for OCPS, bleeding (27%) for IUD, unwanted pregnancy (21%) for Condoms and also disease (75%) for Injection method.
Discussion: According to the results, not only education programs regarding family planning before starting each pregnancy prevention method to women is recommended, but a complete incentive consultation about these methods is essential. This educational & consultation programs should be implemented initially for women using OCP method.

قیمت : 20,000 ريال