آگاهي و عملكرد دانشجويان دندانپزشكي يزد در خصوص بهداشت دهان و دندان

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 6 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

آگاهي، نگرش و عملكرد مناسب درباره بهداشت دهان و دندان مي تواند از بيماري هاي دهان و دندان پيشگيري نمايد و به همين دليل آموزش در اين زمينه مي تواند در ارتقا عملكردهاي مربوط به بهداشت دهان و دندان نقش موثري داشته باشد. به منظور بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دانشكده دندانپزشكي يزد مطالعه اي توصيفي بر روي 102 نفر از دانشجويان صورت گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بود كه بوسيله دانشجويان با نظارت پژوهشگر تكميل گرديد. عمده نتايج اين تحقيق عبارتند از: ميانگين نمره آگاهي دانشجويان در خصوص بهداشت دهان و دندان با افزايش سن، افزايش مي يابد. همچنين ميانگين نمره آگاهي دانشجويان با اضافه شدن ترم افزايش مي يابد. 78.9% از دانشجويان با اضافه شدن مطالب مربوط به بهداشت دهان و دندان در دوره علوم پايه موافق بودند. 62.3% از دانشجويان يك تا دو بار در روز اقدام به مسواك زدن مي نمايند و 42.9% از آنها از نخ دندان استفاده مي كنند. 10.1% از دانشجويان شش ماه يكبار 21.2% از آنها سالي يكبار به دندانپزشك مراجعه مي نمودند. در نتيجه آگاهي دانشجويان دندانپزشكي از مسائل بهداشت دهان و دندان خوب و عملكرد آنان در اين خصوص قابل قبول بود.

Evaluation of knowledge and attitude of Yazd dental students toward oral hygiene
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Knowledge, attitude and suitable practice of persons regarding oral and dental health can be effective in preventing oral and dental diseases. Therefore oral and dental health education could be considered as an effective measure. This cross-sectional study was carried out among 102 dental students in order to evaluate the knowledge and attitude of dental students toward oral hygiene the data were collected using questionnaires. The results showed a significant difference in oral hygiene knowledge among different age groups and in different terms. (P<0.0001). In addition, 78.9% of students were in favour of adding the oral hygiene subjects in basic science course. 62.3% of students brush their teeth once or twice daily and 42.9% used dental floss. 10.1% of the students consult a dentist twice a year, while 21.2% consult once a year. In conclusion, dental students had a good knowledge in oral hygiene, while thein oral hygiene practices, were reasonable.

قیمت : 20,000 ريال