عوارض چشمي ديررس گاز خردل در 500 نفر از مجروحين شيميايي جنگ تحميلي

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: با عنايت به كاربرد وسيع گازهاي شيميايي به خصوص گازخردل درجنگ تحميلي عراق عليه ايران و عوارض ناشي ازآن، اين تحقيق به منظور بررسي ميزان ضايعات چشمي ديررس در مجروحين شيميايي جنگ تحميلي انجام گرفت.
روش بررسي: اين پژوهش به روش تحليلي انجام شد. از بين مجروحين شيميايي 13 استان كشور كه به كميسيون پزشكي تعيين درصد بنياد معرفي شده بودند، نمونه‌اي به تعداد 500 نفر با معيارهاي سن بين 55-35 سال، مدت زمان مصدوميت با گاز خردل بيش از 18 سال، عدم وجود عارضه چشمي غير جنگي، صورت سانحه معتبر شيميايي و مدرك درماني همزمان با مصدوميت با گاز خردل مورد تأييد بنياد، به صورت هدفمند انتخاب شدند. شدت ضايعات چشمي ديررس نمونه‌ها تعيين و ارتباط آنها با متغير‌هاي دفعات مجروحيت، مدت زمان بستري، استفاده از داروهاي چشمي، مصرف سيگار و استفاده از وسايل حفاظتي بررسي گرديد. داده‌هاي حاصل با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون خي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: فراواني ضايعات چشمي خفيف 80%، متوسط 2/13% و شديد 8/6% بود. 2/82% نفرات يكبار،2/12% دوبار، 8/1% سه بار و 8/3% آنها بيش از سه بار مجروحيت داشته و رابطه معني‌داري بين دفعات تماس با گاز خردل و شدت ضايعات چشمي وجود داشت (05/0 >P) . مدت زمان بستري رابطه معني‌داري با شدت ضايعات چشمي نشان ‌داد (050/0 >P ) . هشتاد و نه مميز هشت درصد از مجروحين شيميايي سابقه مصرف داروي چشمي داشته و رابطه معني‌داري بين شدت ضايعات چشمي و مصرف دارو وجود داشت(01/0 > P) .
نتيجه‌گيري: عوارض چشمي ديررس در تمامي مجروحين شيميايي با گاز خردل وجود داشته و نوع خفيف آن به مراتب فراوان تر از ساير درجات است. افزايش دفعات مجروحيت شيميايي با گاز خردل موجب افزايش نياز به داروهاي چشمي، مدت زمان بستري بيشتر و شدت بيشتر ضايعات چشمي مي‌گردد.

Delayed Ocular Complications of Mustard Gas on 500 Veterans
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Considering the late complications of eye due to mustard gas in warfare patients, this study was performed to evaluate the late complications of eye.
Materials & Methods: In this descriptive study, 500 male patients (aged between 35 and 55), whose mustard gas injured period is more than 15 years were selected by non probability sampling. The patients were examined by an ophthalmologist. The complications were divided in 3 grades, mild, moderate and severe. The data were analyzed by x2 and spearman correlation coefficient.
Results: Out of 500 warfare patients, 48% aged 35-40, 82.2% once injured with mustard gas, 12.2% twice injured with mustard gas, 1.8% three times injured with mustard gas and 3.8% more then 3 times injured with mustard gas. The degrees of complications: 80% mild Eye Complications, 13.2% moderate Eye Complications and 6.8% sever Eye Complications. There were significant relationships between Eye Complications degrees with using the drugs, the times of injury and the times of hospitalization (P<0.05).
Conclusion: Having reached the mentioned conclusions, it is recommended to perform more comprehensive study to evaluate the complications of the other parts: eye, lung, skin … as well.

قیمت : 20,000 ريال