بررسي ارتباط بين نقطه نزديك تقارب با علايم دوچشمي هنگام ديد نزديك

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Journal of Zahedan University of Medical Sciences (Tabib-e-shargh)

Volume 9 - Number 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: اختلالات ديد دوچشمي از شايع‌ترين اختلالات بينائي مي‌باشد كه با علائم متعددي مانند سر درد، استنوپي، چشم دردو دوبيني گذرا همراه است. به دليل شيوع بالاي اين اختلال يك معاينه منظم يا برنامه غربالگري بينايي با استفاده از تست‌هايي مانند ارزيابي نقطه نزديك تقارب جهت بررسي اين اختلالات لازم است. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين مقدار نقطه نزديك تقارب با مشكلات ديد دوچشمي نزديك مي‌باشد.
مواد و روش كار: در اين مطالعه مقطعي تعداد 124 نفر از دانشجويان رشته‌هاي مختلف دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد به صورت تصادفي ساده انتخاب و در فاصله زماني دي ماه 1384 تا تير ماه 1385 مورد بررسي قرار گرفتند. افراد بر اساس گزارش خود به دو گروه علامت‌دار و بدون علامت از نظر ديد دوچشمي تقسيم شدند. تيز بيني با چارت اسنلن، عيوب انكساري به روش رتينوسكوپي (و در صورت لزوم با استفاده از داروي سيكلوپنتولات 1 درصد) و نقطه نزديك تقارب با استفاده از يك حرف E با اندازه 9/6 از چارت اسنلن كوچك شده تعيين شد. داده ها در نرم افزار SPSS.13 و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي (آزمون من ويتني و منحني ROC) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته‌ها: از 124 فرد شركت كننده 60% (75نفر) دختر و 40% (49نفر) پسر بودند. در اين مطالعه 82 نفر (1/61%) بدون علامت و 42 نفر (9/33%) نفر علامت‌دار بودند و متوسط ميزان نقطه نزديك تقارب در گروه بدون علامت 95/3±4/8 و در گروه علامت دار01/5±7/11 سانتي متر بود.آزمون غيرپارامتري من ويتني اختلاف معني‌داري بين نقطه نزديك تقارب در افراد علامت‌دار و بدون علامت نشان داد (001/0>p). به منظور يافتن نقطه‌اي از نقطه نزديك تقارب از منحني ROC استفاده شدكه نقطه برش معادل 5/9 سانتيمتر بدست آمد.
نتيجه‌گيري: باتوجه به شيوع اختلالات ديد دوچشمي بويژه در دانشجويان، ارزيابي اين فاكتور نقش مهمي در شناسائي افراد علامت‌دار خواهد داشت. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه نقطه نزديك تقارب بويژه در افرادي كه مدت زمان طولاني‌تري مشغول كار با ديد نزديك هستند، حتما ارزيابي شود. در غربالگري اختلالات ديد دوچشمي نقطه برش 5/9 سانتي متر براي نقطه نزديك تقارب توصيه مي‌شود.

The Study of relationship between binocular vision and near point of convergence while near vision
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Binocular vision anomalies are the most common visual problems that are along with several symptoms such as headache, asthenopia, and pain in the eyes, intermittent diplopia, intermittent blur vision, print swimming and other symptoms. Because of high prevalence of these anomalies a regular examination and visual screening program including on some tests for assessment and determination of these anomalies is necessary. The aim of this study was assessment of relationship between near point of convergence (NPC) and near binocular vision symptoms.
Material and methods: In this cross sectional study 124 students of different majors in paramedical and health faculty of Mashhad University of medical sciences that had inclusion criteria were studied. The subjects were selected using simple random sampling. The subjects were divided to two groups (with and without symptoms) according to their own reporting. Visual acuity, refractive errors and NPC were determined using snellen chart, retinoscopy( cyclopentolat 1% if necessary) and small isolated letter "E" of approximately 20/30(6/9) size from snellen reduced chart. The data were analyzed by SPSS version 13 using descriptive and analytical (mann-withney test and ROC curve) statistics.
Results: The subjects were 60% (75) female and 40% (49) males. In this study 61.1% (82) and 33.9% (42) of subjects were with and without symptom respectively. The mean of NPC in with and without symptoms group were 11.7± 6.01 and 8.4±3.95 centimeters respectively. The difference in near point of convergence was statistically significant in the two groups. The cut-off point of NPC was determined 9.5 cm using ROC curve.
Conclusion: According to high prevalence of binocular vision anomalies especially in students, determination of NPC has an important role in differentiation of symptomatic from asymptomatic subjects. Hence, NPC is suggested to be evaluated specially in persons that have long near vision tasks. Cut-off point 9.5 cm is suggested to binocular vision screening.

قیمت : 20,000 ريال