مقايسه تأثير بار خارجي بر ميزان انحناي كمر در زنان مبتلا به كمردرد مزمن با زنان سالم

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 8 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: انحناي كمر يكي از مهمترين مشخصات پ ا سچر و حركت بدن مي‌باشد و در فهم بهتر مشكلات كمر درد و چگونگي ايجاد آن با اهميت است. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير بار خارجي و وضعيت تنه برميزان انحناي كمر در زنان مبتلا به كمردرد مزمن در حالت استاتيك است.
روش بررسي: اين تحقيق يك مطالعه مداخله‌اي شبه تجربي از نوع مورد - شاهدي است كه بر روي 10 زن مبتلا به كمردرد مكانيكي مزمن و10 زن سالم به عنوان گروه كنترل و با استفاده از نمونه‌گيري ساده و غير تصادفي انجام شد. با استفاده از دو حسگر شيب سنج الكتروليتي، ميزان انحناي كمر افراد در شش فعاليت استاتيكي با سه سطح بار خارجي (صفر، شش و دوازده كيلوگرم) و دو وضعيت تنه (نوترال و خميده 30 درجه) مورد بررسي قرار گرفت.
اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمونهاي آماري كولموگراف – اسميرنوف، تي مستقل و اندازه‌گيرهاي مكرر (آنووا) مورد ارزيابي قرارگرفتند.
يافته‌ها: نتايج نشان داد كه ميزان لوردوز كمر در افراد مبتلا به كمردرد در دو وضعيتي كه فرد بار 6 و12 كيلوگرمي را با تنه نوترال حفظ كرده بود، بيشتر از افراد سالم است(05/0 >p ).
نتيجه‌گيري: افزايش لوردوز كمر در افراد مبتلا به كمردرد در حالت ايستاده و حين حفظ بار كه در اثر عوامل مختلفي رخ مي‌دهد، مخالف حالتي است كه در افراد سالم وجود دارد و اين افزايش انحنا كه بصورت تطابق جبراني به دلايلي از جمله كاستن درد و ترس از درد مي‌باشد، همانند چرخه‌اي معيوب خود باعث افزايش كمردرد به دليل نيروهاي نامتناسب وارده به كمر در درازمدت مي‌شود.

Comparison of External Load Effect on Lumbar Lordosis among between Low Back Pain
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Lumbar curvature is an important factor in posture and body movement that help us to understand low back pain problems. The aim of this study was evaluation of external load and trunk posture effect on lumbar curvature under static condition.
Materials & Methods: This study is an interventional, quasi-experimental and case-control study. Ten women with non specific chronic low back pain and ten matched without low back pain women were participated in this study. We used simple and non random method for sampling. Two clinometers sensors were used to evaluate lumbar curvature. Six static tasks while holding three levels of load (0, 6, 12 Kg) and two levels of trunk position (neutral and 30 degree of flexion) were simulated for subjects. Data were analyzed by using Kolmogroff-Smirnoff, ANOVA (Repeated Measurement) and independent T-test.
Results: Findings revealed lumbar lordosis in patients with low back pain does not change to kyphosis while increasing external load from 0kg to 6kg and 12kg in neutral trunk position (p<0.05).
Conclusion: Dysfunction in passive system due to soft tissue disorder, afraid of pain, changes trunk muscles recruitment and reduction of moment arm are likely reasons for increased lumbar lordosis in patients with low back pain during loading.

قیمت : 20,000 ريال