تعيين معيارهاي معتبر براي ارزشيابي آموزش باليني و تدريس نظري اعضاي هيأت عملي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

دوره 1 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: براي ارتقاي كيفيت وضعيت آموزشي، ارزيابي شيوه آموزش باليني و تدريس نظري و پس خوراند آن به مدرسين براي رفع ايرادات، از اهميت ويژه اي برخوردار است. در ارزشيابي، زماني مي توان به نتايج اعتماد نمود كه اطلاعات گردآوري شده از صحت و دقت كافي برخوردار باشد. شرط لازم براي تحقق آن وجود ابزارهاي دقيق براي جمع آوري اطلاعات مي باشد. تهيه و تنظيم فرمهاي معتبر و پايا براي ارزيابي شيوه تدريس نظري و آموزش باليني كه در عين حال سؤالات فرمها، وزني متناسب با اهميت آنها داشته باشد، هدف اين پژوهش بود.
روشها: فهرستهاي وارسي جداگانه اي براي ارزشيابي دانشجويان از تدريس تئوري و باليني مدرسين، مديران گروه از مدرسين، رؤساي دانشكده ها از معاونين و مديران گروه، طراحي و حيطه هاي كار آن تعريف گرديد. با استفاده از نظريات كارشناسان، ضرايب اعتبار به روش دلفي و وزنهاي گزينه ها به روش ميانگين محصور شده (Trim mean) محاسبه گرديد.
يافته ها: پرسشنامه هاي ارزشيابي اعضاي هيأت علمي، شامل حيطه هاي مختلف: نظم ، شيوه تدريس ، تسلط علمي و ارزشيابي مي باشند. طولاني ترين فرمها 17 گزينه (براي تدريس نظري و عملي اساتيد) و كوتاهترين آنها 8 گزينه (براي آموزش كارآموزي دانشكده داروسازي) داشت. بيشترين ضريب اعتبار 07/0 ± 9/0 و كمترين03/0± 83/0/0 محاسبه شد. مهمترين گزينه در آموزش تئوري , تسلط علمي اساتيد و در آموزش باليني, نظم بود.
بحث: تهيه ليستهاي وارسي براي بررسي دستيابي به اهداف آموزشي ضروري است و بايد با دقت و صحت كافي انجام شود. با توجه به متغير بودن شرايط آموزشي، تجديد نظر مستمر در گزينه هاي فرمها توصيه مي شود.

Determining valid criteria for evaluating clinical and theoretical teaching of the faculty of Kerman University of Medical Sciences
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: To improve the quality of education, evaluating clinical and theoretical teaching and giving feedbacks to the teachers to obviate the drawbacks is of important value. Evaluation results are reliable if the gathered data are correct and precise and it can be achieved only if there are precise tools to gather data. This study was performed to prepare valid forms to evaluate theoretical and clinical teaching. An appropriate weight has been allocated to each item.
Method: Separate checklists were designed for students, in order to evaluate theoretical and clinical teaching. Also special forms were developed for teacher evaluations by heads of departments and school deans .School deans ,on the other hand, completed special checklists to evaluate vice-deans and head of departments. Using the expert’s attitudes, the validity was calculated by Delphi method and the weight of different items was calculated by trim mean.
Findings: The questionnaire had different categories including discipline, teaching method, scientific level and evaluation. The longest forms had 17 items (theoretical and practical teaching). The highest validity coefficient was 0.9 ±0.07 and the lowest was 0.83± 0.03. The most important item in theoretical teaching was scientific level of teachers and in clinical teaching, it was on time attendance.
Conclusion: Designing checklist for assessment of achievement in educational objectives is very essential and it must be precise and correct. The item must be checked because of changing educational context.

قیمت : 20,000 ريال