ميزان موفقيت ميكرواينجكشن با استفاده از اسپرم اپيديديم در مقايسه با اسپرم مايع انزالي

مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد

دوره 6 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

جهت مقايسه موفقيت ميكرواينجكشن (ICSI) در دو روش بدست آوري اسپرم از اپيديديم و مايع انزالي، مطالعه اي توصيفي-مقطعي و با بررسي پرونده زوج هاي ناباروري كه در سال هاي 76-1375 به مركز تحقيقات ناباروري يزد مراجعه كرده بودند، انجام گرديد. مطالعه شامل دو گروه مي شد. گروه اول شامل زوجهاي ناباروري بود كه شوهران آنها مبتلا به آزواسپرمي انسدادي بوده و با استفاده از پونكسيون اپيديم از راه پوست (Percutaneous epididymal sperm aspiration: PESA) اسپرم بدست آمده بود. گروه دوم شامل زوج هاي ناباروري بود كه شوهران آنها انزال طبيعي داشتند ولي به علت اوليگوآستنوتراتوزواسپرمي شديد و يا عدم موفقيت در سيكل هاي IVF قبلي كانديد ميكرواينجكشن شده بودند. در گروه اول طي 100 سيكل درماني مجموعا 555 تخمك تزريق گرديد. ميزان لقاح (Fertilization rate) و ميزان تقسيم سلولي (Cleavage rate) به ترتيب 67 و 95 درصد بود و ميزان حاملگي در اين گروه، 26% به ازاي هر سيكل كه در آن انتقال جنين صورت گرفته بود و 24% به ازاي هر سيكل درماني (Initial) بود. در گروه دوم طي 125 سيكل درماني مجموعا 733 تخمك تزريق گرديد. ميزان لقاح و تقسيم سلولي به ترتيب 60.5 و 91 درصد بود. ميزان حاملگي در اين گروه 12% به ازاي هر سيكل كه در آن انتقال جنين صورت گرفته بود و 13.2% به ازاي هر سيكل درماني بود. در مجموع از نظر ميزان لقاح و حاملگي بين دو گروه اختلافي معني دار مشاهده گرديد (P=0.04). هر چند در اين بررسي موفقيت PESA+ICSI در مراحل لقاح و حاملگي در مقايسه ICSI با اسپرم مايع انزالي بيشتر بوده است، ولي مطالعات بيشتري براي اثبات اين يافته ها و علل احتمالي آن لازم است.

Comparison of success rates between epididymal and ejaculated spermatozoa in microinjection program
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

The aim of this cross-sectional study was to compare the success rates between spermatozoa obtained from ejaculates and percutaneous sperm aspiration (PESA) in microinjection program. This study covered two groups of infertile men who were admitted to our ART treatment program between Jan 1996-Sep 1997. Groups I and II were presented with obstructive azoospermia, and severe oligoasthenoterato-zoospermia or previous IVF failure, respectively. All individuals underwent intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles. The results are summarized in the table below; Since the success rates in PESA+ICSI are higher than ejaculated group, further study may explain the involved factors in higher success rates in PESA+ICSI cycles. Group I: No cycle=100, Injected oocytes=555, FR (Fertilization rate)=373 (67.0%), CR=353 (95%), PR (Pregnancy rate)/ET (Embryo transfer cycle)=24 (26.0%), PR (Pregnancy rate)/SC (Started cycle)=24 (24%). Group II: No cycle=125, Injected oocytes=733, FR (Fertilization rate)=444 (60.5%), CR (Cleavage rate)=405 (91%), PR (Pregnancy rate)/ET (Embryo transfer cycle)=15 (13.2%), PR (Pregnancy rate)/SC (Started cycle)=15 (12%).