بررسي مقايسه‌اي موتورها و ابرموتورهاي كاوش منتخب در بازيابي اطلاعات فيزيوتراپي از شبكه‌ي جهاني وب و تعيين همپوشاني آنها

مجله مديريت اطلاعات سلامت

دوره 4 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز در شبكه‌ي جهاني وب، از ابزارهاي كاوش كه شامل موتورهاي جستجو، ابر موتورهاي جستجو و راهنماهاي موضوعي است استفاده مي‌شود. به همين منظور مطالعه‌ي حاضر با هدف بررسي مقايسه‌اي موتورهاي كاوش و ابرموتورهاي كاوش منتخب، در بازيابي اطلاعات فيزيوتراپي از شبكه‌ي جهاني وب و تعيين همپوشاني ميان آنها انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه كه به روش پيمايشي، توصيفي، تطبيقي در رشته‌ي فيزيوتراپي انجام گرديد، هفت موتور كاوش و هفت ابر موتور كاوش كه بر اساس معرفي سايت Searchenginewatch.com پر استفاده‌ترين موتور و ابر موتورها بودند تعيين و مورد بررسي قرار گرفتند. سپس زير رده‌هاي موضوعي فيزيوتراپي در هشت زمينه‌ي موضوعي از سر عنوان موضوعي پزشكي (MeSH) انتخاب و عمل جستجو انجام گرديد تا ميزان نتايج هر يك جداگانه به دست آيد. پس از آن نتايج حاصل از جستجو در هر يك از موتورهاي كاوش دو به دو مقايسه گرديد تا ميزان همپوشاني آنها در هر كليدواژه به دست آيد. اين عمل جداگانه و به صورت مشابه در ابرموتورهاي كاوش نيز انجام شد. سرانجام نتايج همپوشاني ميان موتورها و ابر موتورهاي كاوش كه داراي بيشترين دفعات بازيابي بودند پس از آناليز داده‌ها با روش آمار توصيفي و با استفاده از نرم افزار SPSS تعيين گرديد و نتايج آن در قالب جداول آماري ارائه شد.
يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه موتورهاي كاوش All the web, Altavista و Google به ترتيب بيشترين نتايج بازيابي را داشتند و در بين ابر موتورهاي كاوش Ixquick داراي بيشترين نتايج بازيابي بود. ضمناً مشخص شد كه نتايج جستجو در موتورهاي كاوش Altavista و All the web تا حد زيادي با هم همپوشاني دارند. در ميان ابرموتورهاي كاوش نيز بيشترين همپوشاني ميان ابرموتورهاي كاوش Clusty با Vivisimo و Meta Crawler با Dogpile بود. ضمن اينكه ميزان همپوشاني موتورهاي كاوش با ابرموتورهاي كاوش در هر يك از كليدواژه‌ها مورد بررسي، تعيين گرديد.
نتيجه‌گيري: ميزان همپوشاني نتايج جستجو در موتورها و ابرموتورهاي كاوش منتخب، با استفاده از كليدواژه‌هاي مورد نظر در اين مطالعه (60-40 درصد) بود كه به نظر مي‌رسد اين امر به دليل تفاوت در شيوه‌هاي رتبه‌بندي نتايج در موتورها و ابر موتورهاي كاوش مختلف مي‌باشد.

Comparative Study on Selected Search Engines & Meta Search Engines in Retrieving Physiotherapy Information from the World Wide Web & Determining Overlap between Them Survey
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Search tools including Search Engines, Meta Search Engines and Subject Directory are used to find the needed information in the World Wide Web. The aim of this study was to compare selected Search Engines and Meta Search Engines in retrieving information concerning physiotherapy from the World Wide Web to determine overlap among them.
Methods: The current study was carried out using descriptive comparative methods. Seven search engines and seven meta search engines introduced by ";searchinginewatch.com"; as the most frequently used ones, were analyzed. Then subject sub category of physiotherapy in eight subject fields were chosen from Medical Subject Headings (MeSH) as keywords. After choosing keywords, a search was made via using the search and Meta search engines to identify how many results could be obtained by studied search engines for each individual keyword. Finally the rate of overlap among search engines and meta search engines was measure in terms of percentage. The obtained data were then analyzed using descriptive methods and the SPSS.
Results: According to the result of this study, ";Altavista";, All the web ";and";Google"; showed the higher most retrieved results. Among the Meta search engines ";Ixquick"; got the first rank. Search results of ";Altavista"; and ";all the web";,"; Vivsimon"; and ";Clusty"; and ";Metacrawler"; and ";Dogpile"; showed large overlaps. Moreover, overlap percentage between search engines and Meta search engines with respect to keyword, was determined in this study.
Conclusion: In this study, the percentage of overlap among selected search engines and meta search engines using the selected keywords, was shown to be 40% - 60% . This difference was because of variety of results ranking methods in different search engines and Meta search engines.

قیمت : 20,000 ريال