اختلال وسواسي- جبري در مراجعان به درمانگاههاي پوست اصفهان

افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد

دوره 13 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: انگيزه اصلي انجام اين پژوهش گزارشهاي مربوط به شيوع بالاي اختلال وسواسي- جبري تشخيص داده نشده در مراجعين به كلينيكهاي پوست بوده است.
روش تحقيق: 140 نفر از مراجعين به كلينيكهاي پوست به روش نمونه گيري متوالي (تصادفي ساده) با بهره- گيري از مقياس وسواس- جبري يل براون و مصاحبه باليني مبتني بر DSM-IV مورد بررسي از نظر ابتلا به وسواس قرار گرفتند. شدت وسواس بر اساس مقياس وسواس- جبري يل براون تعيين گرديده و همه مراجعين از نظر الگوي علايم وسواس و شكايات پوستي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: 31 نفر (1/22 %) از مراجعين مبتلا به وسواس بر اساس معيارهاي DSM-IV بودند كه هيچكدام از آنها قبلاً تشخيص داده نشده بودند. نوع و پراكندگي علايم وسواس تفاوت قابل ملاحظه اي با وضعيت باليني معمولي نداشت. 33 نفر (6/23 %) از بيماران بيش از يك علامت وسواسي داشتند و در ميان مبتلايان به وسواس شايعترين علامت، وسواس شستشوي افراطي بود. 7/39 % از افراد مبتلا به وسواس، نمره 16 و بيشتر را داشتند. علايم پوستي بسيار متنوع بوده و رابطه مستقيمي با وسواس نداشت.
نتيجه گيري: نتايج بيانگر شيوع بالاي علايم باليني وسواس در مراجعين به كلينيكهاي پوست مي باشد. لذا شايسته است توجه بيشتري به تشخيص و درمان افرادي شود كه دچار وسواس هستند و به درمانگاههاي پوست مراجعه نمي كنند.

Obsessive compulsive disorder among outpatient referrals to dermatologic clinics of Isfahan
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: This study was prompted by reports suggesting a high prevalence of unrecognized obsessive-compulsive disorder (OCD) in the dermatology clinics.
Materials and Methods:140 consecutive dermatology referrals were screened for DSM-IV OCD using the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBOCS). Illness severity was rated on the Y-BOCS, and symptom profiles and dermatologic symptom were established for all cases.
Results: 31patients (22.1%) qualified for a DSM-IV diagnosis of OCD, all of them were previously undiagnosed. The range and type of OCD symptoms covered the normal clinical spectrum. 33(23.6%) 0f patients had more than 1 symptom, and among OCD symptoms over washing was the most common. 39.7% of the positive cases scored 16 or higher. Dermatologic symptoms were various and did not seem to bear a direct relationship with OCD.
Conclusion: These results suggest that there is a high prevalence of clinically relevant OCD in the dermatology clinics. This is an area that merits attention with regard to better recognition and treatment for OCD sufferers.