يك مورد ماكولوپاتي ناشي از هايپوتوني پس از ضربه غيرنافذ به چشم

مجله چشم پزشكي بينا

دوره 12 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف: گزارش يك مورد ماكولوپاتي ناشي از هايپوتوني پس از ضربه غيرنافذ به چشم و ارايه روش درماني آن.
معرفي بيمار: خانم 34 ساله­اي به دليل كاهش بينايي چشم چپ متعاقب ضربه غيرنافذ مراجعه نمود. معاينه چشم راست كاملاً طبيعي بود. ديد چشم چپ در بدو ورود، شمارش انگشتان در فاصله يك متر و معاينه با اسليت‌لمپ طبيعي بود. در معاينه فوندوس، تاخوردگي­هاي متعدد در نوار پاپيلوماكولر شبكيه و مشيميه قابل رويت بودند. فشار چشم چپ 44 ميلي‌متر جيوه بود. در گونيوسكوپي، شكاف سيكلودياليز در فاصله ساعت 1 تا 11 ديده شد. بيمار تحت درمان با ليزر آرگون در محل سيكلودياليز قرار گرفت. دو ماه پس از ليزردرماني، ديد اصلاح‌شده چشم چپ 20.20 بود و چروكيدگي شبكيه از بين رفت. فشار چشم چپ با قطره تيمولول 0.5 درصد دوبار در روز، 15 ميلي‌متر جيوه بود.
نتيجه‌گيري: ضربه غيرنافذ چشم با ايجاد شكاف سيكلودياليز مي‌تواند باعث هايپوتوني و به دنبال آن، ماكولوپاتي گردد. درمان با ليزر آرگون در محل سيكلودياليز مي­تواند در درمان هايپوتوني و بهبود ديد موثر باشد.
كلمات كليدي:
Hypotonous Maculopathy following Ocular Blunt Trauma
Article Type: Original Article
Abstract:

Purpose: To report a case of hypotonous maculopathy after blunt trauma and its treatment.
Patient and Findings: A 34-year-old woman presented with decreased visual acuity in her left eye following blunt trauma. Right eye examination was unremarkable, but visual acuity of left eye was counting fingers. Slit lamp biomicroscopy of the left eye was within normal limits, but on funduscopy, papillomacular chorioretinal wrinkling was present. Intraocular pressure (IOP) of left eye was 4 mmHg. On gonioscopy, a cyclodialysis cleft was seen from 11 to 1 o'clock. Argon laser therapy to cyclodialysis cleft was performed. Two months later, best spectacle corrected visual acuity of left eye was 20/20 and chorioretinal wrinklings disappeared and IOP was 15 mmHg with timolol 0.5% twice daily.
Conclusion: Blunt ocular trauma may result in cyclodialysis cleft which can lead to hypotony and maculopathy, consequently. Argon laser photocoagulation to the cyclodialysis cleft might be an effective way to relieve hypotony and improve vision.

Keyword:
قیمت : 20,000 ريال