افتراق مايع پلور اگزوداتيو از ترانسوداتيو با اندازه‌گيري بيلي‌روبين و كلسترول

ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و هدف: جداسازي اگزودا از ترانسودا قدم اوليه در بررسي پلورال افيوژن به شمار مي‌رود و راهنمايي جهت مشخص كردن روند پاتولوژيك بيماري‌هاي زمينه‌اي، تشخيص‌هاي افتراقي و اقدامات تشخيصي مي‌باشد. اگر چه جهت جداسازي اگزودا از ترانسودا، معيار لايت به عنوان استاندارد در نظر گرفته مي‌شود، اما در مطالعاتي نيز كلسترول مايع پلور، نسبت كلسترول پلور به سرم و نسبت بيلي‌روبين مايع پلور به سرم پيشنهاد شده است. اين مطالعه جهت بررسي افتراق مايع پلور اگزوداتيو از ترانسوداتيو با اندازه‌گيري بيلي‌روبين و كلسترول انجام شده است.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه توصيفي از نوع ارزيابي ارزش تشخيصي در سال 1384 در بيمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان انجام گرديد و 86 مورد پلورال افيوژن با روش نمونه‌گيري غير احتمالي و آسان مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا پس از افتراق ترانسودا از اگزودا بر اساس معيار لايت، كلسترول و بيلي‌روبين مايع پلور و سرم اندازه‌گيري شد. سپس با استفاده از منحني‌هاي رُك سطح زير منحني تعيين شد. پس از آن حساسيت و ويژگي و ارزش اخباري مثبت و منفي تعيين و نتايج با آزمون مك نمار تست گرديده و با هم مقايسه شدند.
يافته‌ها: از 86 بيمار، 59 مورد اگزودا و 27 مورد ترانسودا بودند. معيار كلسترول پلور بالاي 43 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر، حساسيت 8/73 درصد و ويژگي 92 درصد داشت كه با پايين آوردن سطح معيار تا حد بالاتر از 5/35 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر، حساسيت بالا رفته و به 4/81 درصد رسيد. نسبت كلسترول پلور به سرم بيشتر از 3/0، حساسيت 65 درصد ، ويژگي 88 درصد و كارآمدي 85 درصد داشت. نسبت بيلي‌روبين مايع پلور به سرم بيشتر از 6/0 نيز حساسيت 3/76 درصد، ويژگي 1/74 درصد و كارآمدي 6/75 درصد داشت.
نتيجه‌گيري: معيار پروتئين 3 ‌گرم در دسي‌ليتر كماكان بيشترين حساسيت و ويژگي را در افتراق اگزودا از ترانسودا داشت و به عنوان بهترين شاخص به تنهايي مي‌توان از آن استفاده كرد. كلسترول پلور بيشتر از 5/35 ميلي‌گرم در دسي‌ليتر نيز حساسيت و ويژگي مناسبي دارد و به عنوان بهترين شاخص عملي مي‌توان از تركيب پروتئين و كلسترول مايع پلور استفاده كرد. معيار كلسترول پلور به سرم بيشتر از 3/0 حساسيت كمي دارد و با كاهش اين نسبت به 14/0 حساسيت آن افزايش مي‌يابد، اما از ويژگي آن كاسته مي‌شود.

Differentiation of Exudates from Transudate Pleural Effusion by Measuring Cholesterol and Bilirubin
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction & Objective: Differentiating exudates from transudate is the first step in examining pleural effusion. Moreover, it is a guide for determination of pathologic trend of background diseases and differential diagnosis. Although Light’s criteria are considered as standard in differentiating exudates from transudate, in some studies pleural fluid cholesterol, ratio of pleural fluid cholesterol to serum and ratio of pleural fluid bilirubin to serum have been considered. This study was performed to investigate the diagnostic efficacy of cholesterol and bilirubin of pleural fluid in differentiating exudates from transudate pleural effusion.
Materials & Methods: This cross-sectional study was performed in Al- Zahra Hospital, Isfahan in 1384, where 86 cases of pleural effusion were assessed by easy and consecutive sampling method. After differentiation of patients with exudates from transudate pleural effusion, based on light’s criteria, related parameters were measured. Using ROC (Receiver Operative Characteristics) curves, area under the curve was determined following by determination of sensitivity, specificity and positive and negative predictive values. Results were analyzed by MC Nemar test.
Results: From 86 studied patients, 59 cases were exudates and 27 cases were transudates. Considering the pleural cholesterol above 43 mg/dl as cut off, a sensitivity of 73.8% and specificity of 92% were obtained for the method. Decreasing the cut off level to 35.5 mg/dl, the sensitivity was increased and reached to 81.4%. Ratio of pleural fluid cholesterol to serum more than 0.3 had a sensitivity of 65%, 88% specificity and 85% efficiency for differentiation of pleural effusion while ratio of pleural fluid bilirubin to serum more than 0.6 had 76.3% sensitivity, 74.1% specificity and 75.6% efficacy.
Conclusion: The criterion on 3 g/dl protein had the highest sensitivity and specificity in differentiating exudates from transudate pleural effusion and can be used as the best determinant alone. Also pleural fluid cholesterol more than 35.5 mg/dl has suitable sensitivity and specificity and the combination of pleural fluid protein and cholesterol can be used as the best practical determinant. The criterion of pleural fluid cholesterol to serum ratio more than 0.3 has low sensitivity and with reduction of this ratio to 0.14, its sensitivity increases but its specificity will decrease.