بررسي وضعيت مبتلايان به تب با منشأ ناشناخته در بخش‌هاي عفوني بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال‌هاي 83-1382

ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

دوره 12 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه و هدف: علل تب با منشأ ناشناخته با پيدايش روش‌هاي تشخيصي جديد و بر حسب مناطق جغرافيايي، متفاوت است. به همين منظور مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت مبتلايان به تب با منشأ ناشناخته در بخش‌هاي عفوني بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه توصيفي به صورت مجموعه موارد طي سال‌هاي 83-1382 بر روي 52 بيمار با تشخيص تب با منشأ ناشناخته در بخش‌هاي عفوني بيمارستان‌هاي دانشگاه شهيد بهشتي بستري شده بودند ، انجام گرديد. اين بيماران در صورتي كه به مدت سه هفته تب بالاي 3/38 درجه سانتي‌گراد داشته و در طي سه بار مراجعه سرپايي يا سه روز بستري در بيمارستان، علت تب آنها مشخص نشده بود به عنوان بيمار مبتلا به تب با منشأ ناشناخته، شناخته مي‌شدند.
يافته‌ها: در اين مطالعه 54 درصد بيماران مرد و 46 درصد آنها زن بودند و 85 درصد زير 60 سال سن داشتند. شايع‌ترين علت تب با منشأ ناشناخته به ترتيب؛ بيماري‌هاي عفوني 5/36 درصد، نئوپلاسم‌ها 21 درصد، علل متفرقه 5/17 درصد، موارد بدون تشخيص 5/13 درصد و بيماري‌هاي بافت همبند 5/11 درصد بودند. در ميان علل عفوني، سل و آبسه‌هاي داخل شكمي هر يك با 7/7 درصد داراي بيشترين ميزان فراواني بودند. لنفوم (‌5/11 درصد) شايع‌ترين علت در ميان نئوپلاسم‌ها و تب دارويي (‌8/5 درصد‌) شايع‌ترين علت را در ميان عوامل متفرقه تشكيل مي‌دادند و شايع‌ترين عامل ايجاد تب با منشأ ناشناخته در بيماري‌هاي بافت همبند، هپاتيت اتوايميون (8/3 درصد) بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر از نظر فراواني علل دخيل در تب با منشأ ناشناخته با الگوي كشورهاي جهان سوم كه علل عفوني در صدر تشخيص‌هاي تب با منشأ ناشناخته است هماهنگي دارد و راهنماي اپيدميولوژيك پزشكان مي‌باشند.

Fever of Unknown Origin, a Prospective Multicenter Study of Patients with FUO in Hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2003
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction & Objective: Fever of Unknown Origin (FUO) has different etiologies due to new diagnostic procedures and geographic areas. This study aimed to evaluate the patients with FUO in hospitals of Shahid Beheshti Universty of Medical Sciences.
Materials & Methods: In this survey case series admitted patients with impression of FUO in infectious diseases wards of Shahid Beheshti University of Medical Sciences of Iran in 2003 were studied. 52 patients had fever over 38.3 ºC for 3 weeks and their disease was not diagnosed after 3 visits or 3 days of admission.
Results: 54% of the patients were male and 46% were female. 85% of the cases were under the age of 60 years. The most common etiology of FUO was Infectious diseases (36.5%), and neoplasm (21%), miscellaneous (17.5%), undiagnosed (13.5%), and connective tissue diseases (11.5%) respectively.Tuberculosis (7.7%), Intra-abdominal abscess (7.7%), lymphoma (11.5%), drug fever (5.8%) and autoimmune hepatitis (3.8%) were the most common infectious diseases.
Conclusion: Results of this study are comparable with those in other developing countries and infectious disease is the most common causative agent of FUO.