اثر امواج آنتن‌هاي گيرنده فرستنده سيستم تلفن همراه GSM بر كارآيي سيناپسي ناحيه هيپوكمپ

كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دوره 8 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: در طول دهه گذشته، تابش‌گيري ناشي از ميدان‌هاي الكترومغناطيسي حاصل از آنتن‌هاي گيرنده/ فرستنده تلفن همراه افزايش يافته است. اين مطالعه In vivo به منظور بررسي اثر امواج 950 مگاهرتز سيستم تلفن همراه GSM بر تقويت طولاني‌مدت (LTP) ناحيه Dentate gyrus صورت گرفت.
مواد و روشها: 32 رأس موش بزرگ آزمايشگاهي مذكر از نژاد Wistar با سني حدود 3 ماه و وزن 15±220 گرم، به‌طور تصادفي به چهار گروه تابش‌گيري كاذب، 950 مگاهرتز پيوسته، 950 مگاهرتز با مدولاسيون و 950 مگاهرتز GSM تقسيم شدند. برنامه تابش‌دهي شامل 10 جلسه در مدت سه روز بود و حيوانات براي 45 دقيقه در داخل يك محفظه پلاستيكي در معرض ميدان الكترومغناطيسي قرار گرفتند (شدت ميدان الكتريكي 50.4V/m ). بلافاصله پس از تابش‌دهي به منظور القاي LTP، بيهوشي انجام شده و پتانسيل‌هاي ميداني براي 60 دقيقه ثبت و دامنه PS، شيب EPSP، بقاي شيب EPSP و مدت EPSP مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافتهها: آناليز آماري داده‌هاي آزمون، بيان‌گر عدم وجود اختلاف معني‌دار در دامنه PS، شيب EPSP، بقاي شيب و مدت EPSP بين چهار گروه آزمايش است.
نتيجه‌گيري: نتايج حاصل بيان‌گر آن است كه تابش‌گيري تمام بدن با امواج 950 مگاهرتز سيستم تلفن همراه GSM، تأثيري بر تقويت طولاني‌مدت (LTP) هيپوكمپ مغز موش بزرگ آزمايشگاهي ندارد.

The effect of GSM mobile phone base station waves on hippocampus synaptic plasticity
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Over the last decade, exposure to electromagnetic waves due to base station antenna has increased. This in vivo study was planned for evaluating the effects of 950 MHz waves of GSM mobile phone system on dentate gyrus long-term potentiation.
Materials and Methods: 32 naive male Wistar rats (3 months old, 220 + 15 g) were randomly divided into four groups (sham–exposed, continuous 950 MHz, 950 MHz with modulation and 950 MHz GSM field exposed).
The exposure program was planned for 10 sessions at 3 days. Animals were exposed to electromagnetic field for 45min in a circular plastic chamber (mean electric field = 50.4 V/m). Immediately after ending exposure, anesthesia was induced for LTP induction. Field potentials were recorded and analyzed using the population spike amplitude, EPSP slope, EPSP slope maintenance and EPSP duration for 60-min.
Results: There were no significant differences in population spike amplitude, EPSP slope and EPSP slope maintenance and EPSP duration among the four groups.
Conclusion: This experiment provides no evidence indicating that rat's long-term potentiation can be affected by the whole-body exposure to 950 MHz field of GSM mobile phone system.