بررسي اثرات وراپاميل بر اختلال به خاطرآوري اطلاعات ناشي از استرس در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي

كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دوره 8 - شماره 1

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: استرس و گلوكوكورتيكوييدها منجر به تخريب به خاطرآوري اطلاعات مي‌شوند ولي مكانيسم‌هاي آن روشن نيست. هدف اين مطالعه بررسي نقش كانال‌هاي كلسيمي وابسته به ولتاژ در آسيب به خاطر‌آوري حافظه ناشي از استرس حاد است.
مواد و روش‌ها: موش‌هاي نر بالغ نژاد ويستار در دستگاه احترازي غيرفعال، (با شدت‌ 1 ميلي‌آمپر و به‌ مدت‌ 5/1 ثانيه) آموزش داده شدند. 48 ساعت بعد از آموزش تست‌ به‌ خاطرآوري‌ انجام‌ شد، كه در طي آن زمان ورورد به محفظه تاريك و مدت زمان گذرانده شده در محفظه روشن دستگاه ظرف 10 دقيقه تست به خاطر‌آوري اندازه‌گيري شد. 30 دقيقه قبل از تست به خاطرآوري، حيوان به مدت 10 دقيقه با قرار گرفتن در محفظه مخصوص، استرس دريافت كرد. دوزهاي مختلف وراپاميل به‌عنوان آنتاگونيست كانال‌هاي كلسيمي، 60 دقيقه پس از استرس به حيوانات تزريق و بلافاصله بعد از تست به خاطرآوري، غلظت كورتيكوسترون خون در همه موش‌ها اندازه‌گيري شد.
يافته‌ها: زمان ورود به محفظه تاريك و زمان گذرانده شده در محفظه روشن (شاخص‌هاي ميزان حافظه)، در گروه استرس به ميزان معني‌داري كم‌تر از گروه كنترل بود. از طرفي، اين زمان در گروه‌هاي دريافت‌كننده وراپاميل + استرس نسبت به گروه استرس نيز به ميزان معني‌داري كم‌تر بود. مقدار كورتيكوسترون در حيوانات دريافت كننده استرس به تنهايي و نيز استرس + وراپاميل به‌طور معني‌داري بيش‌تر از گروه كنترل است.
نتيجه‌گيري: نتايج فوق نشان مي‌دهند كه بلوك كانال‌هاي كلسيمي وابسته به ولتاژ اثر استرس را بر به خاطرآوري حافظه تشديد مي‌كند.

Verapamil enhances the impairing effects of stress on retrieval of long-term memory in rats
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: This study investigated an interaction between acute restraint stress and verapamil, as a blocker of L-type voltage sensitive channels on retrieval of long-term memory.
Materials and Methods: Young adult male rats were trained in one trial inhibitory avoidance task (1mA, 1.5s footshock). On retention test given 48 hr after training, the latency to re-enter dark compartment and time spent in light chamber of the apparatus were recorded. Thirty min before retention test, the rats were exposed to a 10 min of restraint stress in a Plexiglass with or without prior treatment of verapamil (5, 10, 20 mg/kg).
Results: The results showed verapamil pretreatment enhanced the impairing effect of stress on memory retrieval. The applied stress increased circulating corticosterone levels as assessed immediately after the retention test, indicating that stress–induced impairment of memory retrieval is mediated, in part, by increased plasma levels of glucocorticoids. Verapamil did not affect on this response.
Conclusion: These findings indicate that acute restraint stress impair retrieval of long-term memory, and provide evidence for the existence of an interaction between stress and L-type voltage calcium channels on this process.