بررسي تمايز سلول‌هاي بنيادي هيپوكامپ به سلول‌هاي استوانه‌اي شبكيه در موش بزرگ آزمايشگاهي

كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دوره 7 - شماره 3-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: چشم يكي از مهم‌ترين ارگان‌هاي بدن مي‌باشد. در بيماري‌هاي فراواني، آسيب به سلول‌هاي حساسه فتورسپتور وارد مي‌شود. در حال حاضر بيش از يك‌صد جهش ژنتيكي وجود دارد كه مي‌تواند موجب آسيب به فتورسپتورها گردد. با استفاده از كشت و تمايز سلول‌هاي پرتوان بنيادي مي‌توان در درمان اين بيماري‌ها نقش مهمي داشت. هدف اين تحقيق تمايز سلول‌هاي پرتوان بنيادي هيپوكامپ به سلول‌هاي فتورسپتور استوانه‌اي مي‌باشد تا در آينده بتوان آن‌ها را در افراد نابينا جايگزين نمود.
مواد و روش‌ها: در اين تحقيق از جنين 18 روزه موش نژاد اسپراگوداولي استفاده شد. در روز 18، مادر سزارين گرديد و مغز جنين‌ها خارج و سپس مغزها بلافاصله داخل محلول(Hanks balance salt solution (HBSS قرار داده شد. با استفاده از روش Banker هيپوكامپ‌ها جدا و با استفاده از روش Fishbach سلول‌هاي آن‌ مجزا گرديد و در داخل فلاسك 25cm2 كشت داده شد. بعد از 3 روز سلول‌ها با استفاده از تريپسين از كف فلاسك‌ها كنده و در دو مقدار با دانسيته بالا 105×2 و دانسيته پائين 104×2 سلول، در داخل پليت 6 خانه قرار داده شد. قبل از انتقال سلول‌ها به داخل پليت، كف يك رديف از ول‌هاي پليت با Poly L-lysine و رديف ديگر با آستروسيت‌هاي غيرفعال كت گرديد. به مدت 4 روز سلول‌ها در محيط كامل DMEM/F12 و FBS10% نگه‌داري و سپس به مدت 6 روز دوزهاي متفاوت ATRA) All trans retinoic acid) و 9cis-RA به هر ول اضافه گرديد. در پايان با استفاده از منوكلونال آنتي‌بادي آنتي‌اپسين و آزمون آماري ANOVA سلول‌ها بررسي شدند.
يافته‌ها: بعد از 6 روز در محيط كشت بودن دوز 100nM از 9cis-RA و 500nM از ATRA بيش‌ترين سلول‌هاي تمايز يافته مشاهده شد. اما تعداد سلول‌هاي تمايز يافته در دوز 100nM از 9Cis-RA بيش‌تر از دوزهاي ديگر بوده است. در پليت‌هايي كه از دانسيته كم سلولي استفاده شد، تمايز سلولي كم‌تر بود. در پليت‌هاي با پوشش پلي‌ليزين تمايزي مشاهده نگرديد و تمايز فقط در بسترهاي آستروسيتي وجود داشت.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي فوق نشان مي‌دهد كه بستر آستروسيت و فاكتورهاي خارجي مانند ايزومرهاي اسيد رتينوئيك، قابليت تمايز سلول‌هاي بنيادي هيپوكامپ به سلول‌هاي مشابه فتورسپتور را خواهند داشت.

Study of differentiation of hippocampal stem cells into rod photoreceptors in rat
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Vision is one of the most important organs in the body. Damage to this organ causes a severe disability in humans. In retinitis pigmentosa, the degeneration of photoreceptors causes blindness. So far, more than 100 mutations have been detected in photoreceptors, which they result in opsin malfunction. The aim of present study is to differentiate the hippocampal stem cells of rat to the rod photoreceptors.
Materials & Methods: Stem cells of the hippocampus were obtained from rat embryos, 18 days of age (E18). Pregnant female rats were killed and the head of their embryos were separated. Then, the embryos’ hippocampus was removed according to Banker’s method. Hippocampal cells were dissociated by Fish Bach’s method. The cells were cultured in flasks (25cm). After 3 days, the cells were isolated by trypsin, counted using trypan blue and hemocytometer. Cell suspensions were prepared in two cell concentrations; high (2×105cells/μl) and low (2×104 cells/μl) concentration, then, cultured using DMEM/F12 supplemented with fetal bovine serum 10% (FBS) in six wells plates. Prior to culture of the cells, the first and second row of plates were coated with poly L-lysine and inactivated astrocytes, respectively. Following incubation of the plates at 37ºC for 4 days, different concentrations of All Transe Retinoic Acid (ATRA) and 9–CIS RA were added daily for 6 days, and finally immunocytochemistery was carried out using anti-opsin monoclonal antibody.
Results: The results of current study showed that the plates, which are respectively treated with ATRA and 9-CIS RA in a concentration of 500nM and 100nM for 6 days had the most differentiated cells. In addition, maximum differenced cells were observed with 100nM of 9-Cis RA. The differentiated cells were detected in wells, which were only coated with inactivated astrocytes in either a high or low concentration of cell suspension.
Conclusion: These findings indicated that inactivated astrocytes as a feeder layer and extrinsic factors such as (ATRA) and 9–Cis RA increase differentiation of hippocampal stem cells into rod photoreceptors.

قیمت : 20,000 ريال