بررسي اثرات سايمتيدين بر فعاليت حركتي در موش‌هاي سوري: ارزيابي نقش گيرنده‌هاي اوپيوييدي

كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

دوره 7 - شماره 3-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: گزارش‌هاي متناقضي در مورد نقش سايمتيدين در فعاليت حركتي وجود دارد. از طرفي شواهد ضد و نقيضي مبني بر تعامل سايمتيدين و سيستم اوپيوييدي روي فعاليت حركتي وجود دارد. از اين‌رو، هدف اين مطالعه بررسي اثرات سايمتيدين در فعاليت حركتي موش سوري و نقش گيرنده اوپيوييدي در اين اثرات است.
مواد و روش‌ها: در اين طرح از 36 سر موش سوري نر در 6 دسته شش‌تايي با وزن 30- 25 گرم استفاده شد. داروهاي سايمتيدين (50mg/kg) و مورفين
(5mg/kg) بر اساس اهداف مورد نظر به صورت داخل صفاقي و نالوكسان (2mg/kg) به صورت زيرجلدي تزريق گرديدند. موش‌هاي سوري بعد از 25 دقيقه تزريق داروها به داخل قفس مورد نظر كه به يك سيستم مونيتورينگ مادون قرمز متصل به كامپيوتر مجهز بود گذاشته شدند. فعاليت حركتي هر حيوان به مدت سي دقيقه ثبت گرديد.
يافته‌ها: سايمتيدين نسبت به گروه كنترل موجب كاهش فعاليت حركتي در موش‌ها گرديد كه از نظر آماري اين اختلاف معني‌دار است (0.000 =P). نالوكسان تأثير معني‌داري در فعاليت حركتي ناشي از سايمتيدين نداشت. فعاليت‌هاي حركتي در موش‌هاي دريافت كننده مورفين نسبت به گروه كنترل اختلاف معني‌داري نداشت. سايمتيدين نيز موجب تغيير معني‌داري در فعاليت حركتي ناشي از مورفين نگرديد.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي فوق نشان مي‌دهند كه سايمتيدين فعاليت حركتي را در موش‌ها كم مي‌كند و اثرات آن مستقل از سيستم اوپيوييدي اعمال مي‌شود.

The effects of cimetidine on motor activity: an evaluation the role of opioid receptors
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Effects of cimetidine (CIM) on locomotor is controversial. This study was designed to evaluate the effects of CIM on motor activity and possible roles of opioid receptors in CIM-induced decrement in locomotor activity in mice.
Materials & Methods: Thirty-six male mice (25-30gr) were divided into six groups in this study. Locomotor activity was evaluated using an automated activity monitor system. CIM (50 mg\kg, i.p.) was injected 25 min before testing in presence or absence naloxone (2 mg/kg, sc). Morphine (5 mg/kg, i.p) was injected 25 min before testing in the presence or absence CIM. decreased motor activity significantly. Pretreatment of or morphine did not change CIM – induced response significantly.
Results: The results showed that CIM significantly decreased motor activity in mice (P=0.000). Pretreatment of nalxone did not change CIM-induced response significantly. Morphine alone did not change motor activity. Pretreatment of CIM did not change morphine-induced response.
Conclusion: Data indicated that cimetidine can reduce motor activity independence from interaction with opioid receptors.

قیمت : 20,000 ريال