بررسي اپيدميولوژيكي و قارچ شناسي كچلي سر در مدارس و مهد كودك هاي بندر چابهار

مجله بهداشت ايران

دوره 18 - شماره 1-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

2260 نفر از دانش آموزان و كودكان مدارس و مهدهاي كودك بندر چابهار شامل 1755 نفر مذكر و 505 نفر مونث از نظر داشتن كچلي سر و شپش سر معاينه شدند. در آزمايش مستقيم نمونه ها 42 مورد مثبت مشاهده شد كه 41 مورد آن اندوتريكس و فقط يك مورد اكتوتريكس بود و از كشت 86 نمونه از 94 نمونه جمع آوري شده در 40 مورد قارچ انسان دوست ترايكوفايتون ويولاسئوم جدا شد كه از اينها 4 نمونه در آزمايش مستقيم منفي، ولي در كشت مثبت بودند. در مجموع 46 مورد كچلي سر مشاهده گرديد كه شيوع 2.03% بيماري را نشان داد و يكي از مدارس پسرانه با شيوع 7.8% بالاترين درصد بيماري را داشت، بيماري در هر دو جنس مشاهده شده ولي پسرها بيشترين درصد (80.4%) كچلي سر را در مقايسه با دختران (19.6%) نشان دادند. از نظر سن، گروه سني 9-6 سال حداكثر آلودگي (45.65%) را داشت. از افراد فوق 304 نفر (13.45%) شپش سر داشتند و بيشترين درصد آلودگي در دخترها بود (78.29%) و از تعداد فوق فقط 4 دختر مبتلا به شپش سر داراي كچلي سر نيز بودند.

Epidemiological and Mycological studies on Tinea Capitis at the nurseries and schools of Bandar Chabahar
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

2260 (1755 male and 505 female) pre-school and school children of Chabahar were studied for Tinea capitis and pediculosis of the scalp. 42 cases were found positive in direct examination, 41 cases endothrix being only one case; Was ectothrix. Trichophyton violaceun was isolated from 40 cases and 4 of those were microscopically negative for fungal elements. Totally, 46 cases of Tinea capitis with prevalence of 2.03% were seen. The disease occurred in both sexes, but the males have shown the highest prevalence (80.45) in comparison with females (19.6%). Highest incidence were shown among children 6-9 years of age (45.65%). Totally 304 cases (13.45%) had pediculosis of the scalp, and highest percentage (78.29%) was in girls, and only in 4 cases Tinea capitis was associated with pediculosis of the scalp.

قیمت : 20,000 ريال