بررسي انتشار سالمونلاهاي غير تيفوئيدي (سروتيپ هاوانا)، مقاومت داروئي و قدرت بيماريزائي آن به ويژه در كودكان زير يك سال در ايران،‏ سال هاي 65-1355

مجله بهداشت ايران

دوره 17 - شماره 1-4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

105 نمونه سوش سالمونلا هاوانا در فاصله سال هاي 65-1355 از بيماران مبتلا به اسهال و استفراغ بيمارستان هاي كودكان تهران و تبريز جدا شد و مورد بررسي قرار گرفت. پراكنش و سرچشمه سوش هاي جدا شده به ترتيب فراواني از مدفوع، مايع نخاع، زخم و ادرار بوده است. از ديدگاه همه گير شناسي سالمونلا هاوانا سروتيپ غالب سالمونلاهاي غير تيفوئيدي بوده است. براي يافتن الگوي مقاومت در مورد كليه سوش ها آزمون حساسيت انجام گرديد. همه سوش ها داراي مقاومت دارويي بوده و بسياري از آنها به تعداد زيادي دارو مقاوم بوده اند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه سالمونلا هاوانا كه در گذشته سروتيپ غير بيماريزا منظور مي شد به ويژه در كودكان زير يكسال قدرت بيماريزايي دارد. به علاوه اين سروتيپ نسبت به آنتي بيوتيك ها و سولفاميدهاي مورد مطالعه به ترتيب و با نسبت زير مقاومت دارويي داشته است: چهارده گانه (37.3%)، يازده گانه (23.2%)، دوازده گانه (16.1%)، سيزده گانه (11.4%)، ده گانه (10.4%) و چهارگانه (1.9%). تظاهرات بيماري، ورم روده، اسهال و استفراغ، تب، عفونت هاي موضعي، عفونت عمومي و مننژيت بوده است. حدود 20% موارد بيماري منجر به مرگ كودكان به ويژه كودكان زير يكسال شده است مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك هاي در دسترس بيش از آنتي بيوتيك هايي است كه به دليل عوارض جانبي كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند.

Observation on the incidence of non Typhoid Salmonella (Serotype Havana), drug resistance and pathogenic strength to the children of under one year old age in Iran, 1976-86
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

A hundred and five strains of Salmonella Havana were studied from the patients of paediatric hospital of Tehran and Tabriz during 1976-86. The sources of the strains in order to their frequency were from-stool, blood, spinal fluid, wound and urine. From the epidemiological point of view Salmonella Havana is serotype of most non-typhoid Salmonella. All of the strains had drug resistancy and most of them were resistant to many drugs. Salmonella Havana had been considered in the past as a serotype of non-pathogenic agent, but this work resulted that strain has pathogenic strength to the children of under one year old age symptoms of diseases caused by this strain were gastroenteritis, diarrhea, vomiting fever, focal infection, general infection and meningitis. This strain in about 20% of the cases, particularly in the children under one year old age has caused death.

قیمت : 20,000 ريال