بررسي وضعيت ايمني و ارگونوميك منازل سالمندان بر اساس نظريه هم سازي انسان- محيط در كشور مالزي

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 2 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: سالمندي پديده اي جهاني در دنياي امروز به حساب مي آيد. در كشورهاي آسيايي من جمله مالزي جمعيت سالمندان رو به فزوني است. به موازات افزايش سن متوسط جامعه و گسترش سالمندي و مشكلات متعدد سالمندان، لزوم اصلاح و به سازي محيط زندگي آنان مطرح مي گردد. بر اساس نظريه هم سازي انسان– محيط، سالمندان بايد در محيطي زندگي نمايند كه بيش ترين هم سازي را با محيط خود داشته باشند. چنين محيطي داراي كم ترين عوامل خطر محيطي بوده و موجب ارتقاء كيفيت زندگي ايشان مي گردد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش 386 نفر از سالمندان در مناطق شهري كشور مالزي به صورت تصادفي انتخاب شدند. با استفاده از مصاحبه رو در رو، برگ مشاهده بازديد منازل و پرسش نامه رضايت سالمندان از ايمني منزل، اطلاعات جامعي از وضعيت ايمني و ارگونومي محيط زندگي سالمندان كسب شد.
نتايج: بر اساس نتايج به دست آمده از 6 موقعيت اتاق خواب، اتاق نشيمن، پله ها، آشپزخانه، توالت و حمام، علل متعدد سوانح در هر يك از اين محل ها تعيين گرديدند. مهم ترين و شايع ترين اين علل در بازديد از منازل شامل كوچك بودن فضا، ناهموار بودن كف، لغزندگي كف، كمبود نور و ... بودند.
نتيجه گيري: ارتقاء كيفيت و رضايت سالمندان از زندگي و محيط منزل با تأمين هم سازي انسان– محيط در سالمندان ميسر است. استفاده از دستگيره هاي مناسب در، كف پوش هاي غير لغزنده، تعبيه ميله كنار در حمام، توالت، راه روها، پله ها و اتاق ها، رفع هرگونه ناهمواري در كف و ارتقاء استقلال در زندگي فردي سالمند موجب تأمين ايمني و رضايت بيش تر براي سالمندان مي گردد.

Safety and ergonomics in home bourd elderly adults: an application of person- environment fit theory in Malaysia
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Rapid ageing is a worldwide phenomenon. In Asia, including Malaysia, population of aged people is growing. As increasing of average age of population and many problems of elderly people, modification of their living environment is mandatory, According to person-environment fit theory; elderly people need to live in a safe environment. Such an environment buries least risk factors and promotes the quality of life in elderly people.
Methods and Materials: In this research, 386 old community- dwellers in urban area in Malaysia were randomly selected. The tools of this survey were an In-depth interview, a checklist for home visit and a questioner in regard to subjects' level of satisfaction from safety and ergonomics of their living environment.
Results: Based on the results of this research, in 6 main parts of homes, including living room, bedroom, bathroom, toilet, stairs and kitchen main causes of UN safety were small space, placement, uneven floor, slippery floor and lighting.
Conclusion: Providing person-environment fit promotes quality of life and level of satisfaction in elderly people. In order to achieve these objectives, it is recommended that home designers use appropriate door knobs, not slippery floor, installing grab bars in rooms stairs, toilet, etc and removing uneven floors to promote independence, safety and satisfaction in elderly people.

قیمت : 20,000 ريال