بررسي عوارض ديابت در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت شهر شاهرود

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 2 - شماره 4

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: امروزه ديابت يكي از مهم ترين مشكلات بهداشتي- درماني و اقتصادي- اجتماعي جهان محسوب مي شود به گونه اي كه بيش از صد و هفتاد ميليون نفر در دنيا مبتلا به اين بيماري هستند. در كشور ما بالغ بر چهار ميليون نفر به اين بيماري مبتلا هستند. افراد ديابتي بيش تر از افراد عادي در معرض عوارضي چون نابينايي، حملات قلبي، نوروپاتي، نفروپاتي، بيماري هاي اندام تحتاني و قطع عضو هستند. لذا با توجه به اهميت شيوع ديابت و عوارض آن تصميم گرفته شد كه فراواني انواع ديابت و عوارض آن را در بيماران ديابتي مراجعه كننده به كلينيك ديابت شهر شاهرود بررسي گردد تا با استفاده از نتايج اين تحقيقات بتوان با پيش گيري مناسب از عوارض ديابت تا حد امكان جلوگيري كرد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي مي باشد كه بر روي 340 بيمار ديابتي مراجعه كننده به كلينيك ديابت انجام شد. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسش نامه و با توجه به موارد ثبت شده جمع آوري و داده هاي مورد نظر پس از ورود به نرم افزار SPSSبا استفاده از آزمون هاي X2 و t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده هاي كيفي با فراواني و درصد فراواني و داده هاي كمي با ميانگين و انحراف معيار بيان گرديد.
نتايج: از مجموع 340 بيمار ديابتي، 240 نفر زن و 100 نفر مرد بودند. ميانگين سني بيماران 2/15 ± 2/50 سال بود. 9/87%‌ بيماران ديابت نوعII و 8/11% ديابت نوع I و 3/0% ديابت دوران بارداري داشتند. ميانگين مدت ابتلاء به ديابت در بيماران 5/5 سال بود. هم چنين مدت ابتلا به ديابت در 2/51% بيماران كم تر از 5 سال بود.‌ 4/77% از مبتلايان به ديابت تحصيلات كم تر از ديپلم داشتند. بين ديابت نوعII و شاخص نمايه توده بدن و تحصيلات نيز ارتباط معني داري مشاهده گرديد. نتايج بيانگر آن است كه سابقه فاميلي مثبت در 1/44 % بيماران مبتلا به ديابت نوع دو گزارش شده است. در بررسي عوارض ديابت مشاهده شد كه 3/77% از بيماران مبتلا به نوروپاتي، 9/13% نفروپاتي، 5/33%‌ رتينوپاتي، 8/21% ‌اختلالات گوارشي و 7/12%‌ مشكلات در اندام ها (زخم پا، آمپوتاسيون اندام تحتاني و ...)، 6/18% بيماري قلبي– عروقي و 9/5 % گواتر داشتند.
نتيجه گيري: نتايج حاكي از شيوع بالاي عوارض و عوامل خطر در بيماران ديابتي مي باشد. لذا براي كاهش عوارض، نياز به آموزش همگاني از طريق رسانه ها و آموزش چهره به چهره در افراد مراجعه كننده به كلينيك ديابت ضروري به نظر مي رسد تا از مشكلات بيماران، خانواده ها و جامعه كاسته شود.

Evaluation of diabetes complications among the diabetic patients visiting the Shahroud diabetic's clinic
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: Today, diabetes can be considered the most important social- economic and health concerns globally in which more than 170 million people through out the world and 4 million people in Iran have been afflicted. The afflicted people are most likely to be more vulnerable from suffering blindness, nephropathy, neuropathy, heart attacks and amputation problems than normal people in society. Consequently, due to the importance of the prevalence of diabetes and its complications, we decided to carry out this study aiming to prevent diabetic complications, by using the research finding. The study was carried out through the diabetic clinic in shahroud.
Methods and Materials: This is a descriptive study, carried on 340 diabetic persons visiting the diabetic clinics in Shahroud. The required data was gathered by fulfillingby questionnairs trough interviews and the results were analyzed using the statistical tests and SPSS soft ware.
Results: 240 Females and 100 males' subjects with the average age of 50.2 ± 15.2 were studied. It was detected that 87.9% and 11.8% of the patients were suffering from diabetic types II & I respectively. The average duration of affliction was 5.5 years, also affliction duration for %51.2 of the patients were about 5 years. Significant relationship between type II diabetes, BMI and education was found. %77.4 of patients had less than high school diploma. Finding shows that % 44.1 of patients with positive type II diabetes had some family background. By analyzing the result, it was observed that %77.3, %13.9, %33.5, %21.8, %12.7, 18.6 %5.9 of patients were suffering from neuropathy, nephropathy, retinopathy, digestive disorders, problem in organs, cardio vascular diseases and goiter respectively.
Conclusion: The results showed a high frequency of risk factors and the side effects among the diabetes. Therefore, it seem that, in order to reduce the side effects, public training is needed for everyone via mass media as well as face to face training can be conducted for the patients visiting the clinic hoping to reduce patient, families and society problems in general.

قیمت : 20,000 ريال