ارزيابي فرم كوتاه شده پرسش نامه درد مك گيل در زنان باردار نخست زاي مراجعه كننده به زايشگاه فاطميه شاهرود

فصلنامه دانش و تندرستي

دوره 2 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

مقدمه: پرسش نامه درد مك گيل ابزار مناسب و قابل اعتمادي براي درمان انواع دردهاي مزمن و حاد با شدت متوسط تا شديد مي باشد و به زبان هاي مختلفي ترجمه و تاييد شده است. هر چند طي سال هاي اخير استفاده از فرم كوتاه شده پرسش نامه درد مك گيل توصيه شده است، اما پرسش نامه مذكور تنها به دو زبان فرانسه و انگليسي، ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه حاضر به ارزيابي پرسش نامه كوتاه شده درد مك گيل در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان فاطميه شاهرود مي پردازد.
مواد و روش‌ها: تعداد 140 زن باردار نخست زا با حاملگي تك قلو و نمايش سر كه با دردهاي خود به خودي به زايشگاه فاطميه شاهرود مراجعه مي كردند در اين مطالعه قرار گرفتند. هيچ يك از واحد هاي مورد مطالعه روش هاي دارويي و غير دارويي تسكين درد را دريافت نمي كردند. شدت درد در مرحله اول زايمان با استفاده از معيار كلامي عددي (10-0 نمره) و در مرحله دوم زايمان با استفاده از فرم پرسش نامه كوتاه شده درد مك گيل تعيين شد. پرسش نامه شامل 11 و 4 جزء به ترتيب مربوط به اجزاي حسي و عاطفي درد، هم چنين معيار كلامي درجه بندي شده شدت درد ( 10-0 نمره) و انتخاب يكي از 6 معيار شدت درد ( بدون درد تا درد شكنجه آور) بود كه با پرسش از واحدهاي مورد مطالعه در مرحله دوم درد تكميل شده است.
يافته‌ها: در اين مطالعه ميانگين نمره شدت درد بر اساس فرم اصلاح شده درد مك گيل 9/35 (از مجموع 59 نمره) بود. هيچ يك از واحدهاي مورد پژوهش درد ضرباني نداشتند و بيش ترين مورد مربوط به بيان درد شديد از اجزاي حسي و ابراز ترس شديد از زايمان، از اجزاي عاطفي درد به ترتيب در 90 و 3/44 درصد از واحد هاي مورد پژوهش بود. 42 درصد از واحد هاي مورد پژوهش درد زايمان را در مرحله دوم زايمان، شكنجه آور بيان نمودند.
نتيجه گيري: نظر به اينكه در اين مطالعه هيچ يك از واحد هاي مورد پژوهش شكايت از درد ضرباني نداشتند و با توجه به اهميت بررسي اعتبار فرم كوتاه شده درد مك گيل، بررسي بيشتر بر روي وجود اين جزء حسي درد در پرسش نامه مذكور با بررسي اجزاي حسي درد در جمعيت بيشتري از زنان باردار پيشنهاد مي گردد.

Evaluation of short form McGill pain questionnaire in nuliparouse women who referred to Fatemiye hospital
Article Type: Original Article
Abstract:

Introduction: The McGill pain questionnaire (MPQ) was recognized as a valid and useful instrument for moderate to severe chronic or acute pain in all sorts of painful health problems and was translated to different languages. Although, recently the short form of McGill pain questionnaire is recommended, but translated and validated only in two languages (English And French), so this study is carried out to evaluate short form (MPQ) in primi gravid women that referred to Fatemiyeh hospital
Methods and Materials: 140 nulliparuse women with single pregnancy, cephalic presentation and spontaneous labor who referred to the Fatemiye hospital, enrolled in this study. None of them received pharmacologic and any pharmacologic pain relief methods in labor unit. Pain intensity in the first and second stage of labor was determined in sequence with verbal numeric analog scale and short form McGill pain questionnaire. This questionnaire was included 11and 4 components related to sensory and affective pain rating in index (PRI), respectively.Visual analog scale (VAS) and evaluative overall intensity of total pain experience (six components) (no pain until excruciating) were filled in second stage of labor.
Results: Mean intensity of pain according to short form MPQ was 35.9 (from 59 scales). No one of the sample study had throbbing pain. The most pain was related to severe pain and fearful from sensory and affective pain rating (SPR and APR) scale in 90% and 44.3% of sample study respectively. 42% of women suffered from severe and excruciating pain in second stage of delivery.
Conclusion: None of the sample study suffered from thrombbing pain. Regards to the important of validation of short form (MPQ), designing research study with the large samples is recommended to confirm presence of this pain sensory component in this questionnaire.

قیمت : 20,000 ريال