همبستگي خانوادگي و استقلال عاطفي در دختران فراري از خانه

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: هدف اين بررسي مقايسة دختران فراري از خانه و دختران عادي از نظر همبستگي خانوادگي و استقلال عاطفي بود.
روش‌: 35 دختر فراري از خانه ساكن در مركز سامان‌خواهان شهر شيراز و 35 دختر عادي كه به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شده بودند، به دو مقياس همبستگي خانوادگي و استقلال عاطفي پاسخ دادند. داده‌ها به‌كمك آزمون تحليل افتراقي و آزمون t تحليل شدند.
يافته‌ها: مقايسة گروه دختران فراري از خانه و گروه عادي نشان‌دهندة تفاوت معني‌دار در چهار بعد از پنج بعد مقياس همبستگي خانوادگي (همبستگي با پدر، روابط زناشويي، مكان تعامل و روابط والدين و نوجوان) بود. آزمون تحليل افتراقي نيز نشان داد كه بر پايه دو متغير روابط زناشويي و روابط والدين و نوجوان مي توان 77% از دختران فراري از خانه را از دختران عادي متمايز ساخت.
نتيجه‌گيري: نوع روابط خانوادگي از عوامل مهم تفاوت دختران فراري و دختران عادي است.

Family Cohesion and Emotional Autonomy in Runaway Girls
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objectives: The aim of this study was to compare runaway girls and normal girls regarding family cohesion and emotional autonomy.
Method: 35 runaway girls and 35 normal girls filled out the Family Cohesion Scale and Emotional Autonomy Scale. Data were analyzed using discriminant analysis and t-test.
Results: The comparison of the runaway girls and the normal group indicated a significant difference in four out of five dimensions of Family Cohesion Scale (cohesion with father, marital relationship, place of interaction, and parent-adolescent relationship). Also, the results of discriminant analysis showed that marital relationship and parent-adolescent relationship are two factors that can discriminate %77 of runaway girls from normal girls.
Conclusion: Style of familial relationships is an important factor in the difference between runaway girls and normal girls.

قیمت : 20,000 ريال