اعتباريابي مقياس اندازه‌گيري نگرش نسبت به سيگاركشيدن

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: اين پژوهش با هدف اعتباريابي مقياس اندازه‌گيري نگرش نسبت به سيگاركشيدن در ميان دانشجويان انجام شده است.
روش‌: از 250 دانشجوي دانشگاه شهيد چمران اهواز كه به روش تصادفي چند مرحله‌اي از ميان كليه دانشجويان دانشگاه يادشده انتخاب شدند، 233 نفر (113 دختر، 120 پسر) مقياس نگرش نسبت به سيگاركشيدن را به‌طور كامل تكميل نمودند. براي بررسي روايي سازه مقياس يادشده، از روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي (چرخش واريماكس) بهره گرفته شد.
يافته‌ها: يافته‌ها نشان دادند كه ضرايب پايايي آلفاي كرونباخ و دونيمه‌سازي در كل مقياس و در عامل‌هاي چهارگانه استخراج شده رضايت‌بخش مي‌باشند. تحليل عاملي اين مقياس به‌كمك تحليل مؤلفه هاي اصلي (چرخش واريماكس) چهار عامل رابطه با افراد سيگاري، محدوديت‌ها و قوانين سيگاركشيدن، محيط بدون دود و سالم و عامل چهارم بدون نام، به‌دست آمد.
نتيجه‌گيري: مقياس اندازه‌گيري نگرش نسبت به سيگاركشيدن را مي‌توان به‌عنوان يك ابزار پايا و معتبر در محيط‌هاي آموزشي و پژوهشي به‌ويژه در زمينه بررسي نگرش‌هاي افراد سيگاري و غيرسيگاري نسبت به سيگار كشيدن به‌كار برد.

Validating the Measuring Attitude Toward Smoking Scale
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objectives: The aim of this research was to validate Measuring Attitude Toward Smoking Scale among university students.
Method: From 250 Shahid Chamran University students that were selected using a multi-phase random method, 233 students (113 female, 120 males) completed the Measuring Attitude Toward Smoking Scale. To assess the validity of this measure, principal components analysis (Varimax rotation) was used.
Results: Cronbach,s and split-half reliability coefficients (internal consistency) were satisfactory for the whole scale and in extracted four factors. In the factor analysis of this scale using the principal components analysis (Varimax rotation) four factors were extracted: relationship with smokers, smoking restrictions and laws, health and non-smoke settings, and non-name.
Conclusion: Measuring Attitude Toward Smoking Scale can be used as a reliable and valid instrument in educational and research settings, particularly in assessing the attitudes of smokers and non-smokers toward smoking.

قیمت : 20,000 ريال