اختلال وسواسي- اجباري: آيا در مولتيپل اسكلروزيس شايع است؟

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار)

دوره 12 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: اين بررسي براي ارزيابي فراواني علايم اختلال وسواسي- اجباري (OCD) در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس (MS) انجام شده است.
روش‌: تعداد 40 نفر (18 مرد و 22 زن) از بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس با مقياس‌هاي وسواسي اجباري ييل- براون
(Y-BOCS) و افسردگي هاميلتون (HRSD) ارزيابي شدند. نقاط برش اين دو مقياس به‌عنوان ملاك تشخيصي OCD و اختلال افسردگي به‌كار برده شد. براي تحليل داده‌ها به تناسب از آزمون‌هاي t ، دقيق فيشر و خي‌دو بهره گرفته شد.
يافته‌ها: 5/17% بيماران مبتلا به OCD و 2/69% آنان مبتلا به اختلال افسردگي بودند. در همة موارد OCD، بيمار شروع علايم آن را مربوط به پيش از شروع تظاهرات باليني MS مي‌دانست. سطح تحصيل بيماران OCD به‌طور معني‌داري بيش از بيماران غير OCD بود (05/0> p). فراواني وسواس به‌طور معني‌داري بيش از فراواني اجبار (0001/0 >p) و شايع‌ترين وسواس، «ترديد» بود. فراواني OCD در بيماران افسرده و غيرافسرده تفاوت معني‌دار نداشت.
نتيجه‌گيري: فراواني OCD در بيماران MS قابل توجه است و اين فراواني را نمي‌توان صرفاً با ميزان بالاي همبودي اختلال افسردگي توجيه نمود.

Obsessive-compulsive Disorder: Is it Common in Multiple Sclerosis?
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objectives: The aim of this study was to identify the frequency of the symptoms of obsessive compulsive disorder (OCD) in patients with multiple sclerosis (MS).
Method: Forty patients (18 males and 22 females) were evaluated via clinician-administered Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
(Y-BOCS) and Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD). The cutoff points of these scales were used as diagnostic criteria for OCD and depressive disorder. T-test, Fisher's exact test and chi-square were used to analyze data.
Results: 17.5% of patients had OCD and 69.2% had depressive dis-order. In all cases of OCD, the patients described the onset of symptoms to have begun before the clinical presentations of MS. Educational level of OCD cases was significantly higher than the non-OCD group (p<0.05). The frequency of obsession was significantly higher than compulsion (p<0.0001), and the most common obsession was “doubt”. The frequency of OCD was not significantly different between depressed and non-depressed patients.
Conclusion: The frequency of OCD in MS patients is significant and it cannot be accounted for by a high rate of comorbidity of depressive disorder.

قیمت : 20,000 ريال