ارائه الگوي توسعه منابع انساني در بخش بهداشت و درمان ايران

مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي)

دوره 31 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

سابقه و هدف: چرخش‌هاي پارادايمي در دانش و تجربه‌هاي اندوخته شده بشري به قدري پرشتاب در حال وقوع هستند كه نقش و كاركرد سازمانها با چالش بزرگ روبر شده‌اند. امروزه، سازمانهاي موفق، سازمانهايي هستند كه با نيروهاي دانشي در جهت خلق ارزشها و راهبردهاي جديد گام بر مي‌دارند و منابع انساني و توسعه آن را در كشف، توليد و موقعيت سازماني به منزله گران بارترين ارزش در سازمان پاس مي‌دارند. هدف اصلي پژوهش حاضر ارائه الگوي توسعه منابع انساني در بخش بهداشت و درمان بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مطالعات توصيفي است. جهت ارائه الگو ابتدا استفاده از متون و مطالعات مرتبط به طور گسترده انجام پذيرفت. انتخاب كشورها براساس مقايسه شاخصهاي بهداشتي و اقتصادي و رتبه شاخص توسعه انساني بالا صورت گرفت. كشورهاي مورد مطالعه در حوزه توسعه منابع انساني داراي رويكرد، اهداف، برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي ويژه، تربيت متخصصان ويژه و در مرحله تدوين الگو بوده‌اند. الگوي پيشنهادي به صاحبنظران و خبرگان ارائه گرديده و با بهره جستن از تكنيك دلفي، و با لحاظ كردن نقطه نظرات اصلاحي، الگوي نهايي تدوين و ارائه شد.
يافته ها: يافته‌هاي مطالعه تطبيقي و نظر سنجي از خبرگان نشان داد در بخش بهداشت و درمان ايران به ويژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، توسعه منابع انساني جزو الزامات بايد قرار گيرد و به ويژه زيرنظر بالاترين رده سازماني با تعهد راهبردي مورد حمايت قرار گيرد. طراحي ساختار و مكانيسم مناسب، اتخاذ رويكرد، برقراري امكانات و منابع فيزيكي، تأمين منابع انساني، تأمين منابع مالي، مأموريت و وظايف، نگرش و توسعه دانايي، به افزايش توان رقابتي و كيفيت خدمات منجر مي‌گردد.
نتيجه گيري: در الگوي پيشنهادي، بيشترين تأثير را مؤلفه منابع انساني و سپس منابع مالي و سپس منابع فيزيكي دارد. تناسب الگو مورد تأئيد قرار گرفت. براساس مطالعات صورت گرفته و يافته‌هاي پژوهش، مي‌توان الگوي تعيين شده را جزو الزامات سازماني قرار داد و براساس زيرساختها و شرايط محيطي بازنگري نمود.

Designing a human resource development model for the health sector of Iran
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background: Advances in knowledge and experience of human beings are rapidly changing and put organization’s role and performance in a big challenge. Nowadays, a successful organization steps in new approaches by means of knowledge forces and respecting human resource development. The present study was achieved to design a human resource development model for the health sector of Iran.
Materials and methods: For this descriptive study, a thorough literature review was performed. Desired countries were selected according to their health and economic indices. They have approach, missions, program and specific allocates for their human resource development. Our designed model was introduced to the experts and the final model was developed based on the experts’ comments.
Results: Results revealed that in health sector of Iran, especially Ministry of Health, human resource development should be set as priority and supported by the head of the organization. Meanwhile, designing the infrastructure and suitable mechanisms, appropriate approach, providing facilities, human and financial resources, and appropriate attitude may result in health service improvement.
Conclusion: In the developed model human resources, financial resources and physical facilities had the most powerful effect. The model was approved by experts, therefore, such models should be applied in associated organizations and revised according to environmental and infrastructure conditions.