ارزيابي ميزان بقاء و عوامل موثر بر آن در كودكان مبتلا به رابدوميوساركوما ارجاع داده شده به بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) از سال 1372-1382

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 14 - شماره 57

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: رابدوميوساركوما، شايع‌ترين تومور بافت همبند در كودكان با شيوع 8-5% از بين بدخيمي‌هاي كودكان مي‌باشد. ميزان بقاي بيماران مبتلا، به عواملي چون محل اوليه تومور، نوع پاتولوژي، Stage، نوع درمان و تشخيص بموقع آن بستگي دارد. ميزان بقاي بيماران از سال 1970 به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. با توجه به گزارشات متفاوت در مطالعات مختلف، در اين مطالعه سعي شد كه ميزان بقاء 5 و 10 ساله در اين بيماران بررسي شود.
روش بررسي: در اين مطالعه گذشته‌نگر ـ مقطعي، بررسي ميزان بقاء بر روي 77 بيمار مبتلا به رابدوميوساركوما كمتر از 15 سال مراجعه كننده به بخش خون بيمارستان حضرت علي‌اصغر(ع) در طي سالهاي 82-1372 انجام گرفت و بيماران از نظر سن زمان مراجعه، پاتولوژي، Stage بيماري، محل اوليه، نوع درمان و ارتباط آن با ميزان بقاء مورد بررسي قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از نرم‌افزار آماري SPSS و جهت تعيين بقاء، از روش Kaplan meire و براي تعيين عوامل موثر بر ميزان بقاء، از روش cox regression استفاده شد و 05/0>p value از نظر آماري باارزش تلقي شد.
يافته‌ها: ميانگين سن بيماران در موقع مراجعه، 58/6 سال با 02/4=SD بود. 60% بيماران، پسر و 40%، دختر بودند. ميانگين بقاي بيماران 8 سال بود(9-8:CI نود و پنج درصد). ميزان بقا 5 سال در بيماران stage I، هشتاد و پنج مميز هشتاد و دو صدم درصد، stage II، هشتاد و دو شش مميز هشتاد و هشت صدم درصد، stage III، شصت و چهار مميز شصت و هشت صدم درصد و stage IV، بيست درصد بود. ميزان بقاء براساس بافت‌شناسي تومور عبارت بودند از: الف ـ امبريونال= 7/86% و ب ـ آلوئولر= 48% و از نظر محل اوليه تومور نيز عبارت بودند از: الف ـ اربيت= 94%، ب ـ ادراري تناسلي= 71/85%، ج= پارامننژيال: 57% و د ـ اندام‌ها: 58%. ميزان بقاي 5 و 10 ساله به ترتيب 54/79% و 92/77% بوده است.
نتيجه‌گيري: مشابه نتايج مطالعات ديگر، در اين مطالعه نيز كودكان مبتلا به رابدوميوساركوماي داراي Stage پايين‌تر هيستولوژي امبريونال، محل اوليه در ناحيه اربيت و دستگاه ادراري ـ تناسلي، بقاء بيش‌تري داشتند. آنهايي كه در زمان تشخيص بيماري متاستاز داشتند يا از نظر بافت‌شناسي داراي نوع آلوئولر بودند و محل گرفتاري اوليه در اندام‌ها بود، با پيش‌آگهي بدتري همراه بودند. بيماراني كه براي 5 سال زنده ماندند، پيش‌آگهي خوب داشتند، بطوري كه ميزان بقاء 5 ساله 54/79% و بقاي 10 ساله 92/77% بود.

Evaluation of Survival of Rhabdomyosarcoma and Related Factors in Children who Referred to the Hazrat-Ali Asghar Hospital Between 1993-2003
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: Rhabdomyosarcoma is the most frequent soft tissue tumor in children with prevalence of 5-8% among childhood cancers. The survival of patients are related to some factors such as primary site of tumor, histology, stage of disease, early diagnosis and treatment. The survival rate of these patients has significantly increased since the 1970s. Considering the variety of reports and studies in this regard, we evaluated the 5-10yr. survival rate in this group of patients.
Patients and Methods: This is a retrospective cross sectional survival analysis study that has been carried out on 77 children up to 15 years of age with Rhabdomyosarcoma who were admitted in the hematology and oncology wards of AliAsghar children Hospital from 1993-2003 and were evaluated in regard to age at time of admission, pathology, stage of disease, primary site, type of treatment received and its' relation to survival rate. For analysis SPSS version 11.5 software was used. For determination of survival rate Kaplan Meire method and for evaluation of factors affecting it cox regression was used. P value<0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age of cases was 6.58 years with SD=4.02, males 60%, females 40% and mean survival time of cases was 8 years(95% CI: 8-9). The 5 year survival in stage I was 85.82%, stage II 86.88%, stage III 64.68% and stage IV 20%. The survival rate in tumor histology was embryonal 86.7%, and alveolar 48%. In regard to primary site of tumor orbit 94%, genitourinary tract 85.71%, parameningeal 57% and in extremity was 58%. Overall 5 and 10 year survival rates were 79.54% and 77.92% respectively.
Conclusion: Like other studies, children with lower stages of rhabdomyosarcoma, embryonal histology, orbital and genitourinary as primary sites had better survival. Poor prognosis was associated with metastatic disease at the time of presentation, alveolar histology and tumors of extremity. Children who survived the first 5 years after diagnosis had relatively longer survival and better prognosis; 5 and 10yr. survival rates were 79.54% and 77.92% respectively.

قیمت : 20,000 ريال