نقش مداخلات دارويي و روان‌شناختي در كاهش آسيب ناشي از مصرف مواد در زندانيان معتاد

مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق)

دوره 14 - شماره 55

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: سوء مصرف مواد در زندان‌ها، يك مشكل جدي است، الگوهاي پرخطر مصرف، منجر به بروز مشكلات بيش‌تري از جمله گسترش افراد HIV مثبت و مبتلا به ايدز مي‌شود كه ضرورت درمان سوء مصرف مواد و كاهش آسيب در زندان‌ها را مطرح مي‌كند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسي نقش مداخلات دارويي و روانشناختي در كاهش مخاطرات ناشي از مصرف مواد مخدر و بهبود وضعيت رواني زندانيان معتاد است.
روش بررسي: براي اين منظور، اثر دو درمان نگهدارنده متادون و درمان‌هاي مرسوم روانشناختي بر كاهش مصرف موادمخدر، شدت وابستگي به مواد، تزريق، تزريق مشترك، تزريق با وسايل غيراستريل، ارتباطات جنسي پرخطر و سلامت روان و رضايت زندانيان معتاد از درمان‌ها، در يك مطالعه مورد ـ شاهدي كمي و كيفي بررسي شد. افراد گروه آزمايش(38 نفر)، درمان نگهدارنده متادون و روانشناختي و افراد گروه شاهد(31 نفر)، درمان‌هاي معمول روانپزشكي دريافت نمودند. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه جمعيت شناختي، پرسشنامه (SCL-90-R (Symptom checklist 90 revised، مقياس خشم، مقياس شدت وابستگي، پرسشنامه رفتارهاي پرخطر و پرسشنامه رضايت مددجو.
يافته‌ها: داده‌هاي مطالعه با استفاده از آزمون آماري t مستقل و Chi-square مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج مداخلات پس از تحليل آماري و نيز تحليل كيفي نشان داد كه پس از 6 ماه اجراي برنامه درماني، در گروه آزمايش، تغيير معني‌داري در مصرف مواد، تزريق مواد و استفاده اشتراكي از سرنگ صورت گرفت و شاخص‌هاي سلامت روان افزايش يافت ولي در زمينه رفتارهاي پرخطر جنسي هيچ گونه تفاوتي در گروه‌ها ديده نشد. همچنين بيماران گروه درمان نگهدارنده متادون، به طور معني‌داري بيش از گروه ديگر از خدمات دريافتي رضايت داشتند.
نتيجه‌گيري: از يافته‌هاي پژوهش نتيجه‌گيري مي‌شود كه ارايه مداخلات درماني متادون، روانپزشكي و روانشناختي به معتادان در زندان‌ها، نه تنها مشكلي ايجاد نمي‌كند بلكه از بسياري از مشكلات فعلي كاسته مي‌شود و اقدامات فوق به كاهش آسيب در زندان كمك مي‌كند.

Medical and Psychological Interventions in Reducing the Risks of Drug Abuse and Improving the Psychological Status of Drug Addicts in Iranian Prisons
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Aim: Drug abuse in prisons is a serious problem and the high risk methods of drug abuse are even more dangerous, causing greater threats such as the outbreak and spread of HIV/AIDS in the prisons. This indicates the need for treatment of drug abuse and harm reduction in prisons. The aim of this study was to examine the role of medical and psychological interventions in reducing the risks of drug abuse and improving the psychological status of prisoners.
Patients and Methods: The effects of methadone maintenance therapy(MMT) and other traditional methods of treatment were compared in a case-control and qualitative study to examine their role in reducing drug use, drug dependence, needle sharing, injections using un-sterilized objects, high-risk sexual behaviors, as well as the psychological well being of the prisoners and their statisfaction with the treatment process. The instruments used in the study were SCL-90-R(farsi version), Highrisk questionnaire,Drug dependence scale, Anger scale and client statisfaction questionnaire. The experimental group(n=38) was provided with MMT and psychological and psychiatric treatment while the control group(N=31) received only the usual psychiatric treatment.
Results: Data were analyzed using independent T and Chi-square tests. Six months into the project, the results showed significant changes in the amount of drug use and the extent of needle sharing in the experimental group. However, high-risk sexual conduct remained as prevalent as before. Methadone maintenance therapy also greatly improved the psychological health indicators. In addition, the subjects in the MMT group were considerably more satisfied with the services they received.
Conclusion: The findings of this study revealed the advantages of MMT over the traditional psychological and psychiatric approaches in the imprisoned, in helping drug addicts in prisons to overcome their addiction. Based on the results of this study, it can be concluded that not only providing methadone to addicted inmates is safe and harmless, but also can lead to harm reduction and solve many dangerous problems which they face.

قیمت : 20,000 ريال