بررسي معيارهاي بافت نرم در نوجوانان 12 و 17 ساله ايراني و تعيين تغييرات پنج ساله به صورت Cross sectional

مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

دوره - شماره 28

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

خصوصيات بافت نرم صورت در نوجوانان ايراني با استفاده از 128 سفالومتري لترال، شامل 35 دختر 12 ساله، 33 پسر 12 ساله، 30 دختر 17 ساله و 30 پسر 17 ساله مورد ارزيابي قرار گرفت. چهل متغير اكثرا از بافت نرم (چهارده متغير زاويهاي، 21 متغير خطي و 5 متغير نسب) تعيين شده و ميانگين، انحراف معيار، ماكزيمم، مينيمم هر متغير محاسبه شد. در مرحله بعد مقايسه اي بين پسران 12 و 17 ساله، دختران 12 و 17 ساله، پسران و دختران 12 ساله، پسران و دختران 17 ساله انجام گرفت و اختلافات معني دار موجود مشخص گرديد و در پايان مقايسه اي بين نژاد ايراني و نژاد Caucasian و بعضي نژادهاي ديگر انجام گرفت نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه در بعضي متغيرها بين نژاد ايراني و نژاد ديگر Caucasian اختلاف زيادي وجود دارد.

كلمات كليدي:
Assessment of soft tissue landmarks and facial changes in 12-17 years Iranians: A cross sectional study
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:
Keyword: