بررسي ميزان ريزنشت در ترميمهاي توام آمالگام و كامپوزيت

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

دوره 18 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: يك درمان مناسب براي ترميم دندانهايي با تخريب وسيع در مناطق محرومي كه باندينگ‌هاي عاجي در دسترس نمي‌باشد. استفاده از ترميمهاي توأم كامپوزيت و آمالگام مي‌باشد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر "در معرض اسيد قرار گرفتن آمالگام" بر ميزان ريزنشت لبه لثه‌اي ترميمهاي توأم آمالگام و كامپوزيت با استفاده از آمالگام ايراني و همچنين بررسي ميزان ريزنشت در حد فاصل آمالگام و كامپوزيت مي‌باشد.
روش بررسي: روش اين مطالعه آزمايشگاهي تجربي همراه با مشاهده مي‌باشد. بررسي بر روي بيست دندان پره مولر سالم فك بالا انجام شد. در مزيال و ديستال هر دندان حفره Cl II تهيه گرديد. حفره‌هاي مزيالي «الف» و حفره‌هاي ديستالي «ب» ناميده شده و به صورت زير ترميم گرديدند: گروه الف : آمالگام ايراني (سينالوكس) در كف حفره + قرار دادن اسيد روي ديواره‌هاي مينايي + باندينگ شيميايي و كامپوزيت خودسخت شونده (آلفادنت). گروه ب: آمالگام ايراني (سينالوكس) در كف حفره + قرار دادن اسيد روي ديواره‌هاي مينايي و آمالگام + باندينگ شيميايي و كامپوزيت خودسخت‌شونده (آلفادنت).
سپس نمونه‌هاي هر گروه به صورت تصادفي به دو دسته تقسيم شدند. يك دسته به مدت يك هفته و دسته ديگر به مدت شش ماه در سرم فيزيولوژي نگهداري شدند. در پايان هر دوره نمونه‌ها هزار بار تحت سيكل حرارتي بين 4±2و 4±54 درجة سانتي‌گراد قرار گرفتند، سپس به منظور بررسي ميزان ريزنشت نمونه‌ها به مدت يك هفته در محلول 2% فوشين آبي قرار داده شدند. پس از آن دندانها برش داده شده و با استريو ميكروسكوپ (Olympus SZX9) با بزرگنمايي ده بررسي گرديدند. ميزان ريزنشت به وسيله بررسي درجه نفوذ رنگ بر طبق درجه‌بندي Fuks تعيين گرديد. به منظور تحليل آماري از آزمون Mann - Whitney U استفاده شد.
يافته‌ها: ريزنشت در لبه لثه‌اي بعد از يك هفته در گروه «الف» 20% درجه صفر، 20% درجه يك، 20% درجه دو و40% درجه سه بود و در گروه «ب» 10% درجه صفر، 20% درجه يك، 20% درجه دو و 50% درجه سه بدست آمد. اختلاف ريزنشت بين اين دو گروه از نظر آماري معني‌دار نبود (5/0نتيجه‌گيري: در ترميمهاي توأم آمالگام و كامپوزيت كه در آنها از كامپوزيت خودسخت‌شونده و آمالگام كروي ايراني استفاده مي‌شود در معرض اسيد قرار گرفتن آمالگام تأثيري بر ميزان ريزنشت ندارد.

Evaluation of microleakage in combined amalgam-composite resin restorations
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background and Aim: Combining the durability of amalgam and the esthetic appearance of composites can improve the quality and longevity of dental restorations. The aim of this study was to evaluate the effect of amalgam etching on microleakage at the cervical margins and the junction between amalgam and composite.
Materials and Methods: In this experimental study 20 extracted sound maxillary premolars were used. Two class II cavities were prepared on the mesial (group A) and distal (group B) surfaces of each tooth. Group A cavities were restored with amalgam on the floor of the cavity and after etching the enamel walls, a self-cure bonding agent was applied followed by composite insertion. The same protocol was followed for group B cavities except that the etchant was placed on both amalgam and enamel walls. The teeth in each group were either stored for 1 week or 6 months in normal saline, then thermocycled for 1000 cycles (2±4°C and 54±4°C) and finally immersed in 2% fushin for 1 week. Marginal leakage was assessed by the degree of dye penetration on sections of the restored teeth, under a stereomicroscope (×10). Data were analyzed using Mann Whitney U-test (p<0.05).
Results: None of the specimens showed microleakage in the amalgam–composite interface. No statistically significant difference was observed in microleakage between the two groups after 1 week and after 6 months. The study groups did not show a significant difference regarding storage time.
Conclusion: Amalgam ethching had no significant effect on the microleakage of combined amalgam-composite restorations.

قیمت : 20,000 ريال