مقايسه اثر كلينيكي دهان‌شويه‌هاي پرسيكا و كلرهگزيدين با استفاده از روش متاآناليز

مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان

دوره 18 - شماره 1

نوع مقاله: Original Article
چكيده:

زمينه و هدف: مطالعات مختلفي جهت ارزيابي و مقايسه اثر دهان‌شويه‌هاي پرسيكا و كلرهگزيدين روي پلاك دنداني و ژنژيويت انجام شده‌اند كه به دليل محدوديتهاي اجرايي، حجم نمونه‌ كوچك داشته‌اند و نتايج حاصل از آنها قدرت آماري كافي ندارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي سيستماتيك مطالعات انجام گرفته با روش متاآناليز جهت دستيابي به نتايج كاملتر و با قدرت آماري بيشتر مي‌باشد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت متاآناليز صورت گرفت و جستجوهاي كامپيوتري در PubMed و در مجلات و پايان‌نامه‌ها جهت يافتن مطالعات انجام گرفت كه نتيجه آن يافتن نُه مطالعه بود. تنها مطالعاتي وارد متاآناليز شدند كه به صورت كارآزمايي باليني در بيماران مبتلا به ژنژيويت كم تا متوسط با شرايط كلينيكي مورد نظر بودند، بيماران به صورت تصادفي به دو گروه شاهد و تجربي تقسيم شده و از دهان‌شويه‌هاي پرسيكا و كلرهگزيدين استفاده كردند. شاخصهاي PI، GI و PBI قبل و بعداز مصرف دهان‌شويه در آنها اندازه‌گيري و ثبت شد. تنها چهار مطالعه با تعداد 198 بيمار وارد مطالعه مورد نظر شدند. پس از استخراج نتايج مورد نياز از مطالعات، همه آنها به صورت ميانگين و انحراف معيار تغييرات هريك از شاخصهاي كلينيكي جدول‌بندي شدند و محاسبات آماري جهت ادغام نتايج حاصل انجام گرفت. با استفاده از مدل‌هاي آماري اثرات تصادفي و نتايج حاصل از مطالعات ادغام شدند و اثر كلي دهان‌شويه‌هاي كلرهگزيدين و پرسيكا در تغييرات شاخصهاي كلينيكي مورد ارزيابي به دست آمد.
يافته‌ها: اثر كلي دهان‌شويه‌ها براي شاخص پلاك 34/0- و براي شاخص لثه‌اي 11/0- برآورد شد كه نشان داد اثر كلرهگزيدين بهتر از پرسيكا بوده است ولي تفاوت معني‌داري نداشته اند. شاخص خونريزي از پاپي لثه با روش متاآناليز 24/0- برآورد شد كه تأثير بيشتر كلرهگزيدين در كاهش اين شاخص را نسبت به پرسيكا نشان داد و اختلاف آنها معني‌دار بود.
نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه به نظر مي‌رسد بتوان از دهان‌شويه پرسيكا در درمانهاي كوتاه‌مدت بيماريهاي لثه استفاده كرد.

Clinical comparison of Persica and Chlorhexidine mouthrinses using meta – analysis technique
Article Type: Original Article
Abstract:

Background and Aim: Various studies have already been conducted on the comparative effects of Persica ad Chlorhexidine on plaque and gingivitis that, due to the small size of the studied populations, their results have not been statistically significant. The aim of this study was to review such studies systematically through meta – analysis technique to achieve more accurate and significant results.
Materials and Methods: In this meta – analysis study, an electronic (Medline, PubMed) and a manual research were made to detect studies evaluating the effects of two mouthrinses in the reduction of plaque and gingivitis. Finally, 9 studies were selected. It should be noted that only clinical trials in adults with mild to moderate gingivitis and acceptable clinical conditions were included. Subjects were randomly divided into two groups (Persica and Chlorhexidine). Plaque index (PI), gingival index (GI) and papillary bleeding index (PBI) were measured and recorded at the baseline and at the end of the study. Only 4 studies with 198 patients were included in the meta – analysis research. The results of these 4 studies were extracted and tabulated as means and standard deviations of clinical indices and analyzed statistically. Using random – effects and fixed – effects models, the results of studies were pooled and the overall effects of two mouthrinses on each clinical index were evaluated.
Results: The overall effect estimated for PI was -0.34 and for GI was -0.11 showing that although the effects of Chlorhexidine was better than Persica but the difference was not statistically significant. The estimated PBI was -0.24 revealing significant difference between two mouthrinses with a more considerable effect attributed to Chlorhexidine.
Conclusion: It is suggested that the mouthrinse of Persica should be used for short – term treatment of gingival diseases.

قیمت : 20,000 ريال