مسموميتهاي شايع راهكارهاي مقابله و نگرشي بر وضعيت استان مازندران، گذشته، حال و آينده

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل

دوره 9 - شماره 6

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

چكيده‌: مسموميت ها در اثر تماس هاي عمدي يا اتفاقي با مواد دارويي يا شيميايي كه مي توانند آسيب رسان باشند، اتفاق مي افتد. سالانه هزاران مورد مرگ در اثر مسموميت هاي داروئي در دنيا گزارش مي شوند. مسموميت هاي تصادفي عمدتا در بچه ها و بزرگسالان بالاي 50 سال سن رخ مي دهند، در صورتي كه مسموميت عمدي مثلا از نوع خود مسموم سازي يا خودكشي بيشتر در سنين نوجواني و جواني ديده مي شود. شناخت الگوي مسموميت ها به پيشگيري از آنها به ويژه كاهش وقوع موارد خودكشي، كمك شاياني مي كند. ضمنا كاهش موارد مسموميت هاي اتفاقي و ساير انواع آن به مسموميت هاي ناشي از شغل نيز كمك مي كند. سالانه مقادير قابل توجهي از عوامل شيميائي و داروهاي صناعي وارد بازار مصرف مي شوند. اغلب اين مواد، بالقوه قادر به ايجاد مسموميت مي باشند خصوصا اگر در شرايط مناسبي براي بروز آثار خود قرار گيرند. يكي از اين شرايط مصرف خارج از حدود دوزهاي توصيه شده است. در واقع در مورد داروها خصوصا مصرف بيش از حد يا Overdose مي تواند سبب بروز آثار سمي شود. به عبارت ديگر در دوزهاي بالاتر از حد معمول داروها نه تنها نقش درماني نداشته بلكه به عنوان سم نيز تلقي مي شوند. در جوامع مختلف سالانه مطالعات زيادي در مورد نقش سموم و مسموميت ها انجام ميشود. اصلاح اين نگاه در جامعه و نيز استفاده از ابزار موثر آموزش و تثبيت مراكز اطلاع رساني سموم و مسموميت ها، در كاهش مرگ و مير و آسيب هاي اجتماعي ناشي از داروها و سموم مي تواند نقش بسيار موثر و جدي داشته باشند. در اين مقاله به نتايج بيش از يك دهه مطالعه مستمر در موارد مسموميت هاي شايع رخ داده در مازندران پرداخته مي شود.

COMMON POISONING EPISODES; THE ROUTES OF SOLUTION WITH A VIEW OF POISONING IN MAZANDARAN PROVINCE; PAST, PRESENT AND THE FUTURE
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Poisoning is caused by deliberate or accidental exposure to potentially harmful drugs or chemicals. There are hundred thousands of deaths per annum from poisoning in the world.
Accidental poisoning is most common in children and over 50 year old persons, but deliberate self-harm becomes predominant in teenage years and early adulthood. Understanding the patterns of poisoning can assist in developing suicide prevention strategies and reducing the risks of accidental poisoning. On the other hand, this could be helpful in reducing the accidental and occupational poisoning cases. Chemicals and synthetic drugs are introduced and entered in the markets annually. In some circumstances, many of these materials can potentially induce poisoning. In excessive amounts, substances that are usually harmless, even apparently safe drugs can cause poisoning. To reduce the morbidity and mortality and overall burden of poisoning in the community, consideration should be given to developing education program as an effective tool and establishing poison information centers. In this article the findings of more than one decade survey around the poisoning cases in Mazandaran province will be reviewed.