اثر مصرف آب انار بر فشارخون افراد مبتلا به ديابت نوع 2

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

دوره 9 - شماره 4

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

مقدمه: اغلب بيماران مبتلا به ديابت در طول زمان به فشار خون بالا مبتلا مي‌شوند. آب انار داراي خواص آنتي‌اكسيداني و ضد آترواسكلروزي است. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير مصرف آب انار بر فشارخون افراد مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد.
مواد و روش‌ها: اين كارآزمايي باليني تصادفي در 61 بيمار (4/8±9/54 ساله) مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه‌كننده به بنياد امور بيماري‌ها خاص و انجمن ديابت ايران در سال 1384، در دو گروه تصادفي مورد مداخله (30 نفر) و شاهد (31 نفر)، انجام شد. افراد مورد مداخله به مدت 6 هفته روزانه 200 ميلي‌ليتر آب انار خالص بدون هيچ افزودني دريافت كردند. پرسشنامه‌هاي اطلاعات عمومي، بسامد خوراك نيمه كمّي و يادآمد خوراك 24 ساعته از طريق مصاحبه‌ي حضوري گرفته شد اندازه‌گيري فشار خون و تن سنجي پيش و پس از مداخله انجام شد. آناليز آماري با استفاده از برنامه SPSS و آزمون‌هاي تي زوجي، تي، مجذور خي و آناليز كوواريانس انجام شد.
يافته‌ها: ميانگين نمايه‌ي توده‌ي بدن، مواد مغذي دريافتي، نوع داروهاي مصرفي و فعاليت بدني بيماران در طول مطالعه تغييري نداشت. اختلاف آماري معني‌داري بين ميانگين فشارخون سيستولي (001/0>p)و دياستولي (05/0>p) پيش با پس از مداخله در گروه مصرف كننده‌ي آب انار مشاهده شد. هم‌چنين در گروه مصرف كننده‌ي آب انار در مقايسه با گروه شاهد كاهش معني‌داري در فشار خون سيستولي (02/0>p ) و دياستولي (03/0>p) مشاهده شد.
نتيجه‌گيري: با توجه به اثر آب انار در كاهش فشارخون سيستولي و دياستولي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مي‌توان آب انار را براي پيشگيري از فشار خون بالا در اين بيماران توصيه نمود.

Effect of Pomegranate Juice Consumption on Blood Pressure in Type 2 Diabetic Patients
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Introduction: Diabetes causes hypertension in most diabetic patients. Pomegranate juice is known to have antioxidant and antiatherosclerotic properties; the purpose of this study was to determine the effects of pomegranate juice consumption on blood pressure of type 2 diabetic patients.
Materials and Methods: In 1384, in a randomized clinical trial study, 61 diabetic patients (54.9±8.4 years old), attending the Special Diabetic Affairs Foundation and the Iranian Diabetic Society, were recruited, and were randomly allocated to either the pomegranate juice consumption or the control group. Patients in the pomegranate juice group consumed 200ml of pomegranate juice (sugar or additives free) daily for six weeks. The questionnaires for general characteristics, semi-quantitative food frequency and 24-hour food recall were completed by interview. Blood pressure and anthropometric measurements, including weight and height, were measured at baseline and at the end of the study. SPSS software was used for data analysis and Paired T-test, Independent T-test, Covariance analysis and Chi Square test were conducted.
Results: The mean body mass index, nutrients and fiber intake, drug intake and physical activity of patients did not change during the study. In the pomegranate juice consumption group, the mean systolic blood pressure (P< 0.001) and diastolic blood pressure (P< 0.05) were significantly decreased compared with baseline. The mean systolic blood pressure (P< 0.02) and diastolic blood pressure (P< 0.03) were significantly different between the pomegranate and control groups after intervention.
Conclusion: Considering the positive effect of pomegranate juice consumption in reducing systolic and diastolic blood pressure in diabetic type 2 patients it may be recommended for hypertension prevention in these patients.

قیمت : 20,000 ريال