بررسي حجم غده تيروئيد بوسيله اولتراسونوگرافي و ارتباط آن با سطح يد ادرار دانش آموزان پسر 15-12 ساله مقطع راهنمايي شهرستان تبريز در سال 1383

مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

دوره 7 - شماره 2

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

زمينه و هدف: شيوع گواتر در كودكان سنين مدرسه يك شاخص مهم براي اختلالات ناشي از كمبود يد در جامعه است و شيوع بيش از 5% آن نشانگر يك مشكل بهداشتي عمومي مي باشد. در مناطق با IDD خفيف تا متوسط اندازه گيري حجم غده تيروئيد بوسيله اولتراسونوگرافي به روش مشاهده و لمس ترجيح داده شده است. مطالعه حاضر، با توجه به اهميت موضوع، كوهستاني بودن منطقه و عدم استفاده از اين روش براي تعيين شيوع گواتر در استان آذربايجان شرقي طراحي شد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي حجم غده تيروئيد 230 دانش آموز پسر 15-12 ساله شهرستان تبريز توسط دستگاه اولتراسونوگرافي پرتابل اندازه گيري شد و همچنين غلظت يد ادرار نيز بوسيله (A (Sandell-kolthoff reaction تعيين شد.
يافته ها: ميانگين حجم غده تيروئيد در افراد مورد بررسي 2.21 ± 8.12 ml بود و شيوع گواتربا توجه به آخرين استاندارد هاي ارائه شده ايران و WHO/NHD بر حسب سن 51.7% و برحسب سطح بدن 81.1% تعيين شد. نتايج نشان داد كه ميانه يد ادرار نمونه هاي مورد بررسي 15.2µg/dl و شيوع كمبود يد 29.1% بود.رابطه معني داري بين يد ادرار و حجم غده تيروئيد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: حجم بالاي غده تيروئيد دانش آموزان شهرستان تبريز به احتمال زياد به علت كمبود يد دريافتي در سال هاي اول زندگي اين افراد است. نقش كمبود دريافت مواد غذايي غني از يد، مصرف گواتروژن ها و اثر شرايط اقليمي منطقه را بر حجم غده تيروئيد در دانش آموزان تبريزي نبايد ناديده گرفت. انجام مطالعات بيشتر جهت تعيين يك مرجع منطقه اي براي حجم غده تيروئيد و اطمينان از مصرف نمك هاي يددار ضروري به نظر مي رسد .

The Study of thyroid Size by ultrasonography and its relation to urinary iodine in Middle School Boys in Tabriz (12-15 years) in 1383
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Background & Objectives: Goiter prevalence in school age children is an indicator of the severity of iodine deficiency disorders (IDDS) in the society and a goiter prevalence ≥5 % in chool age children indicates a public health problem. In area of mild to moderate IDDS, measurement of thyroid volume by ultrasonography through observation is preferrable to population for grading goiter. Considering the importace of this issue, because of being mountainous and lack of this method's application for determining the incidence of goiter this study was desinged.
Methods: In this descriptive – analytical study, thyroid volumes of 230 boys between 12 to 15 years old were measured by portable ultrasonograph in Tabriz. Also urinary iodine concentrations were determined by method A (Sandell-kolthoff reaction).
Results: Mean of subjects’ thyroid volume was 8.12 ±2.21 ml and with latest references of Iran and WHO/NHD, goiter prevalence was taken based age 51.7 % and based surface body 81.1 %. Urinary iodine median of tested samples was 15.2 μg/dl and iodine deficiency prevalence was 29.1 % . There was no significant correlation between urinary iodine and thyroid volume.
Conclusion: Large thyroid volume of middle school boys in Tabriz is probably due to iodine intake deficiency in the first years of their life. Also, the role of goitrogenic factors and effect of climate condition on thyroid volume and goiter prevalence of middle school boys in Tabriz shouldn't be ignored. Further studies are recommended for determination of a local reference for thyroid volume Also it is necessary to be sure from consumption of iodine salt and its standardization.

قیمت : 20,000 ريال