شناخت مقبوليت روش هاي موجود پيشگيري از اعتياد و ارائه الگوي مطلوب

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: تحقيق حاضر شيوه‌هاي موجود پيشگيري از اعتياد را مورد مطالعه قرار داده و نگرش افراد مختلف را نسبت به روش‌هاي پيشگيري بررسي كرده است.
روش بررسي: در اين تحقيق از روش توصيفي و پيمايشي (survey) استفاده شد، يعني با استفاده از پرسش‌نامه نسبت به سنجش آگاهي و نگرش افراد مورد مطالعه در مورد روش‌هاي پيشگيري پيشنهادي و موجود و مقبوليت آن‌ها اقدام گرديد. براي طراحي پرسش‌نامه ابتدا با متخصصان و صاحب نظران اين حوزه‌ مصاحبه‌هاي باز صورت گرفت و با توجه به نظرات آنان پرسش‌نامه نهايي با 61 سئوال بسته و 2 سئوال باز طراحي شد. نمونه‌هاي تحقيق 2500 نفر از افراد 13 تا 35 ساله كل كشور مي‌باشند كه با نمونه‌گيري تصادفي از 15 استان كه استانها هم تصادفي انتخاب شده بودند گزينش شدند.
يافته‌ها: نتايج تحقيق نشان داد كه نگرش كلي افراد نسبت به روش‌هاي پيشگيري مطرح شده در پژوهش و مقبوليت آن‌ها مثبت است، هر چند بين ميزان مقبوليت روش‌ها تفاوت‌هايي وجود دارد كه بنا بر نظر آزمودني‌ها روش‌هاي رشد و توسعه فرهنگي، آموزش مهارت‌هاي زندگي و ارائه‌ مشاوره به مردم از مقبوليت بيش‌تري برخوردارند.
نتيجه‌گيري: آزمودني‌ها مقبوليت روش‌هاي موجود و پيشنهادي پيشگيري از اعتياد را تعاملي مي‌دانند كه بر يكديگر تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم دارند كه با توجه به اين يافته‌ها الگوي مطلوب الگويي تلفيقي است.

Acceptance of Addiction Prevention Existing Methods and Presentation of Appropriate Model
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: The aim of this study is assessment of acceptance of addiction prevention existing methods and design and present of appropriate model.
Materials & Methods: This research has done by survey and desariptive method; by using questionnaire we assessed knowledge and belief of people about suggesting and existing methods of addiction prevention and their acceptence and finally design new and appropriate model of addiction prevention. For designing questionnaire, first exports and professors were openly interviewed and according their views final questionnaire was planned. We used questionnaire with 2 open ended and 61 close-ended tests for gathering data. The subjects of research were 2500 persons 13-35 years old that were selected by randomized sampling from 15 provinces.
Results: The findings showed that according to people who were studied, they have positive beliefs about prevention methods and their effectiveness. According to findings a good model is inclusive model that able to do in four level: knowledge, change believe and attitude, control and change behavior.
Conclusion: The people of study belive that acceptance of suggesting and existing methods of addiction prevention are effective direct and indirect to others, and appropriate model is inclusive model.

قیمت : 20,000 ريال