مقايسه كنش‌ها و توانش‌هاي كاربردي زبان در دانش‌آموزان كم‌شنواي شديد با دانش‌آموزان شنوا

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: با توجه به اينكه دانش‌آموزان كم‌شنوا از كنش‌ها و توانش‌هاي كاربردي كمتري برخوردارند، لذا پژوهش حاضر به مقايسه اين جنبه‌هاي كاربردشناسي زبان در دانش‌آموزان مدارس باغچه‌بان با دانش‌آموزان شنواي مدارس شهر تهران مي‌پردازد.
روش بررسي: تعداد 70 دانش‌آموز كم‌شنواي دختر و پسر با افت شنوايي شديد (90 - 70 دسي‌بل) با ميانگين معدل تحصيلي 18 - 15 در پايه‌هاي تحصيلي اول دبيرستان تا پيش‌دانشگاهي با نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شدند. سپس اين دانش‌آموزان، با 70 دانش‌آموز شنواي همگن از نظر جنس، پايه تحصيلي، نوع رشته تحصيلي و محله زندگي كه بر اساس جوركردن انتخاب شده بودند مقايسه شدند. روش پژوهش مقايسه‌اي از نوع مقطعي بوده است. ابزار پژوهش عبارتند از : پرسشنامه و آزمون كنش‌هاو توانش‌هاي كاربردي (شامل: درك و بيان استعاره - درك و بيان ضرب‌المثل - درك كنش گفتارهاي غيرمستقيم - درك استنباط معني - انتخاب بهترين عنوان و درك جملات طنزآميز). جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي كروسكال واليس، من ويتني يو، آزمون تي و تي زوجي استفاده شد.
يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه بين ميانگين نمره كل كنش‌ها و توانش‌هاي كاربردي زبان در دو گروه كم‌شنوا و شنوا تفاوت معني‌داري وجود دارد(05/0 >P). همچنين بين ميانگين نمره كل كنش‌ها و توانش‌هاي كاربردي زبان در گروه كم‌شنوا بين پايه‌هاي تحصيلي اول دبيرستان تا پيش‌دانشگاهي تفاوت معني‌داري وجود دارد (05/0 >P ). در صورتي كه بين ميانگين نمره كل كنش‌ها و توانش‌هاي كاربردي زبان در گروه شنوا بين پايه‌هاي تحصيلي اول دبيرستان تا پيش‌دانشگاهي تفاوت معني‌دار نيست (05/0 >P).
نتيجه‌گيري: دانش‌آموزان كم‌شنوا نسبت به دانش‌آموزان شنوا توانش‌هاي كاربردي زبان را كمتر درك مي‌كنند. همچنين در بافتها و موقعيت‌هاي مختلف قادر به استفاده مناسب از آن‌ها نيستند.

Comparison of Pragmatic Competence and Performance in two Groups of Deaf and Normal students
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: There is an assumption that pragmatic competence and performance in deaf loss students is less than normal students , so this research notice to this pragmatic aspects in two groups of deaf students of Baghcheban schools and normal students in Tehran.
Materials and Methods: Subjects were 70 girls and boys from deaf students with severe impaired hearing (70 - 90 dB) and mean of education 15 - 18 in 4 levels high school. Then those comparied with 70 normal students that was matched in terms of sex, educational level, course of education and area of live. Method of research was comparative and cross - sectional. Instruments include questionnaire and pragmatic test (reception and expression of metaphors, reception and expression of proverbs, reception of indirect speech acts, reception of inferential meaning, select of best topic and reception of humour sentences). Then the data was analyzed with the use of Kruskal Wallis test, Mann - Whitney U, t - test and paired t – test.
Results: Analysis of data demonstrated significantly different (P < 0.05) between average scale of pragmatic competence and performance in two groups. There was significantly difference between average scale of pragmatic competence and performance with the increase of educational level in hearing loss students also. But there weren’t significantly difference between average scales of pragmatic with the increase of educational level in normal students.
Conclusion: The deaf students understand pragmatic competence less then normal students and they are unable to use them appropriative in different contexts and situations.

قیمت : 20,000 ريال