تجربيات مادرا ن ازداشتن كودك عقب‌مانده ذهني

فصلنامه پژوهشي توانبخشي

دوره 7 - شماره 3

نوع مقاله: ---- Unspecified ----
چكيده:

هدف: عقب ماندگي ذهني علاوه بر شيوع قابل توجه، با نقصان رشد در ابعاد مختلف جسماني، رواني، تكاملي، اجتماعي و تربيتي همراه بوده و مي‌تواند تأثيرات نامطلوبي بر ساختار و عملكرد خانواده داشته و باعث تجربه اين تنش‌ها به صور مختلف توسط پدر و مادر شود. از آنجا كه بررسي‌ها و نتايج حاصل از آنها مي‌تواند در شناخت اين مشكلات و حتي نحوه چگونگي اداره آنها كمك مؤثري باشد. لذا، اين تحقيق كيفي به توصيف ساختار تجربيات مادران اين كودكان، و به معاني كه آنها از داشتن يك كودك عقب‌مانده ذهني دارند پرداخته است.
روش بررسي: براي توصيف تجربه مادران از تحقيق كيفي به روش پديده شناسي براي جمع‌آوري داده‌ها و آناليز آن استفاده شد. در اين مطالعه با نمونه‌گيري هدفمند 12 مصاحبه باز با مادران داراي يك كودك عقب‌مانده ذهني آموزش پذير شاغل به تحصيل در مدرسه استثنايي آموزش و پرورش به عمل آمد. مصاحبه‌ها ضبط شد و عيناً بصورت دست‌نوشته‌هايي درآمد و با روش كولازي آناليز شد.
يافته‌ها: از ميان 336 جمله با معني (مضموني) 6 مضمون اصلي بدست آمد كه عبارتند از: برخورد با ناتواني تكاملي كودك، احساسات منفي، كودك محور سلامتي و ناسلامتي مادر، عدم توانايي در مديريت خود و كودك (مستأصل شدن مادر)، حمايت همسر، خانواده و ديگران، مبهم بودن آينده (قدم در تاريكي برداشتن).
نتيجه‌گيري: تجربيات مادران ازداشتن كودك عقب‌مانده ذهني نشان مي‌دهد كه آنان كودكانشان را نعمت و امانت الهي مي‌دانند و براي پذيرش و سازگاري با وجود او تنها به خدا توكل دارند و از منابع حمايتي مناسب و اثربخشي برخوردار نيستند. بعلت تقبل مسئوليت بيش از اندازه در طول زندگي از جان مايه مي‌گذارند كه نتيجه آن تحمل استرس زياد، احساس نااميدي، غم و اندوه و درك ابهام آميز از آينده كودك و خود است. ايفاي نقش اول در حمايت همه جانبه كودك موجب غفلت آنان از خود در همه ابعادجسمي، روحي، رواني و اجتماعي شده است.

Mother's Experiences of Having Mental Retarded Child
Article Type: ---- Unspecified ----
Abstract:

Objective: Giving birth and training to a child with Mental Retardation (MR) can be stressful for mothers. Therefore mothers need role models and adequate preparation to effectively teach the child to function at optimum level within the environment. Nurses are in a strategic position to assume a vital role in a assisting these mothers. With observation, problem solving, and decision making. There is a lack of studies about mothers' experiences of having a child with MR. This study was preformed to investigate mother's experiences of having a child with MR and how explore and describe the experienced mothers with mental retarded child.
Materials & Methods: A phenomenographic approach was used. The study was preformed at an exceptional school in Tehran. Twelve mothers were interviewed using guided interviews.
Results: From 336 thematic sentences, Six categories emerged, the first having three subcategories and the second having twenty subcategories., the third having three, the fourth category having six, the fifth having two, and the sixth having two subcategories. Mother's experiences of having a child with MR, describes informants a variety of feelings, often ambivalent (acceptance and UN acceptance). In such a situation, attention to God and prayer are the most important coping strategies for positive adaptation in mothers' experiences of having a child with MR, but this perception can not effect to accept him alone. They emphasis on educational and psychological needs for better life.
Conclusions: The findings of this study could be used in mothers education to promote understanding of mothers’ experiences and how best to help them. They could also be used in the general media to improve public understanding.

قیمت : 20,000 ريال